OneSpan (voorheen Vasco)

Beleggen in aandelen beurs New York, Dow Jones index, Nasdaq-100 en S&P500
Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2657
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2809
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor vogelspotter » 27 Okt 2017 16:54

In­no­va­tie in be­vei­li­ging creëert enor­me kan­sen

Onze be­hoef­te aan fy­sie­ke en vir­tu­e­le vei­lig­heid blijft groei­en en wordt al­maar com­plexer. Zo ont­staan enor­me kan­sen voor be­drij­ven die in­no­va­tie­ve be­vei­li­gings­op­los­sin­gen ont­wik­ke­len.

In onze ge­glo­ba­li­seer­de en steeds meer ver­bon­den we­reld, was onze vei­lig­heid nooit be­lang­rij­ker. Zowel fy­siek als vir­tu­eel wor­den we be­dreigd - van epi­de­mieën en ter­ro­ris­me tot cy­ber­aan­val­len die re­ge­rin­gen en vi­ta­le in­fra­struc­tuur on­der­uit kun­nen halen.

Vol­gens de In­ter­na­ti­o­na­le Or­ga­ni­sa­tie voor Mi­gra­tie ver­hui­zen elke week 3 mil­joen men­sen naar de ste­den. Dat zien we voor­al in China, waar on­ge­veer 250 mil­joen men­sen al van het plat­te­land naar de ste­den zijn ver­huisd. En de plan­nen voor een­zelf­de aan­tal ste­de­lij­ke mi­gra­ties in het ko­men­de de­cen­ni­um lig­gen al klaar.

Dat leidt tot een gro­te­re en meer drin­gen­de vraag naar fy­sie­ke be­vei­li­gings­op­los­sin­gen zoals CCTV (red. Clo­sed-cir­cuit te­le­vi­si­on, een sys­teem dat bij ca­me­ra­toe­zicht ge­bruikt wordt) en toe­gangs­con­tro­le­sys­te­men die men­sen be­vei­li­gen in sterk be­volk­te ge­bie­den. De groei­voor­spel­lin­gen voor deze markt zijn hoog. Aan­bie­ders van in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen zoals elek­tro­mag­ne­ti­sche slo­ten of uit­ge­brei­de huis­be­vei­li­gings­sys­te­men kun­nen hun in­kom­sten zien groei­en met 10 pro­cent per jaar in de ko­men­de vijf jaar, vol­gens schat­tin­gen van Pic­tet Asset Ma­na­ge­ment.

Groei­en­de vraag naar vei­lig­heids­dien­sten

Ook de sec­tor van de vei­lig­heids­dien­sten kent een stij­gen­de groei. Dien­sten die zich rich­ten op tes­ten en con­tro­les, be­wa­king en pro­fes­si­o­ne­le be­scher­ming, be­heer van ge­vaar­lijk afval en re­call­ma­na­ge­ment doen het steeds beter.

In die ca­te­go­rie zit ook de be­vei­li­ging van de le­vens­mid­de­len­in­du­strie, een grote en groei­en­de markt die vol­gens Mar­ketsand­Mar­kets in 2020 zo'n 16 mil­jard dol­lar waard zal zijn. Wet­ge­ving legt meer en meer tes­ten, ana­ly­ses en in­spec­ties op, en dat doet de vraag naar in­no­va­tie in deze sec­tor groei­en.16 mld dol­lar

De be­vei­li­ging van de le­vens­mid­de­len­in­du­strie zal vol­gens de prog­no­ses in 2020 zo'n 16 mil­jard dol­lar waard zijn.

Er ont­staan meer en meer be­drij­ven die aan de stren­ge re­gel­ge­ving in voed­sel­vei­lig­heid kun­nen vol­doen, met steeds meer in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen als ge­volg. Met de be­staan­de tech­nie­ken kun­nen be­smet­tin­gen van­daag al veel snel­ler en ef­fi­ciënter ge­de­tec­teerd wor­den in de pro­duc­tie­ke­ten van le­vens­mid­de­len - en er komen als­maar nieu­we mo­ge­lijk­he­den bij.

118.000 cy­ber­aan­val­len per dag

Ook de vir­tu­e­le we­reld kent een groei­en­de be­hoef­te aan­be­vei­li­gings­op­los­sin­gen. De vraag stijgt als ge­volg van de toe­na­me van het aan­tal cy­ber­aan­val­len: mo­men­teel wor­den er da­ge­lijks tot 118.000 aan­val­len ont­dekt, naast de vele an­de­re die onder de radar blij­ven.


De we­reld is steeds meer ver­bon­den en het ri­si­co op cy­ber­aan­val­len wordt gro­ter door het in­ter­net der din­gen (IoT) – de term die de mil­jar­den ap­pa­ra­ten be­noemt die op in­ter­net zijn aan­ge­slo­ten. De uit­brei­ding van de doe­len die aan­ge­val­len kun­nen wor­den maakt het aan­trek­ke­lij­ker voor de hac­kers en ver­groot de kans op dief­stal van data.

De zo­ge­noem­de au­to­no­me wagen, die stil­aan wer­ke­lijk­heid wordt, valt even­eens in het do­mein van de IoT-tech­no­lo­gie. Ook deze nieu­we tech­no­lo­gie biedt meer ef­fi­ciëntie, maar leidt te­ge­lijk tot kwets­baar­he­den en dus meer kan­sen voor cri­mi­ne­le cy­ber-aan­val­len die de con­tro­le van die auto's over­ne­men.

Ver­fijn­der en di­ver­ser

Door de snel ver­an­de­ren­de aard van het land­schap van IT-be­vei­li­ging, wor­den de nieuw­ste pro­duc­ten ver­fijn­der en di­ver­ser. Ze wor­den ge­bruikt voor in­ter­net­be­vei­li­ging, be­vei­lig­de elek­tro­ni­sche be­ta­lin­gen, be­wa­kings- en toe­gangs­con­tro­le­sys­te­men of bi­o­me­trie.

Cy­ber­se­cu­ri­ty­be­drij­ven bie­den al lan­ger op­los­sin­gen zoals en­cryp­tie en fire­walls. Nieu­we­re pro­duc­ten zor­gen onder meer voor het voor­ko­men van re­al­ti­me aan­val­len door net­werk­mo­ni­to­ring, zelfle­ren­de ma­chi­nes en kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie (AI).

Om ge­lij­ke tred te hou­den met de aan­val­lers, ont­wik­kelt de cy­ber­se­cu­ri­ty­markt zich snel. Dat heeft ook op de fy­sie­ke we­reld een im­pact. In de do­mei­nen van onder meer bi­o­me­trie, be­wa­kings­sys­te­men en elek­tro­ni­sche be­ta­lin­gen zal nog meer voor­uit­stre­ven­de be­vei­li­gings­tech­no­lo­gie ont­wik­keld wor­den, die helpt bij de be­strij­ding van mis­daad en ter­ro­ris­me via groot­scha­li­ge da­ta­mi­ning. Deze tech­niek kan ano­ma­lieën de­tec­te­ren en in een vroeg sta­di­um waar­schu­wen voor mo­ge­lij­ke be­drei­gin­gen.
Bron:"DE TYD."
In port:AB Inbev,Arcelor,ASIT,Avantium, Deceun,Deutsche Bank,econocom,Euronav, Greenyard,OneSpan ,Weight Watchers, X-Fab,Wessanen,UCB,Petrobras (PBR-A).
Verk.TomTom,Nyrstar.Word gratis lid op Beursig.com

Discussieer met duizenden beleggers en profiteer
van minder advertenties en abonneer op onderwerpen.

Registreer nu binnen enkele tellenpowered by Surfing Waves

sjos
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2078
Lid geworden op: 20 Jan 2012 11:51
waarderingen: 400
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor sjos » 28 Okt 2017 11:53

VASCO Data Security up 10% after Q3 beats, FY guidance increase
https://seekingalpha.com/news/3305288-v ... e-increase
$13.45 + 1.35 (11.15%)
Nog enige dagen afwachten en misschien verkopen.
Buy and Hold blijft mijn strategie, tenzij een aandeel 20 percent gestegen is in een periode van enkele weken/maanden na aankoop.

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2657
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2809
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor vogelspotter » 07 Nov 2017 14:36

DG VERLAG Delivers Secure E-Banking with VASCO CRONTO Technology

14:00 (07/11) - Bron: GNW

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://pdf.reuters.com/htmlnews/htmlnew ... nGNXOGQVHa


OAKBROOK TERRACE, Ill. and WIESBADEN, Germany, Nov. 07, 2017 (GLOBE NEWSWIRE)
-- VASCO® Data Security International, Inc. (NASDAQ:VDSI), a global leader in
digital solutions including identity, security and business productivity,
today announced that DG VERLAG, partner and service provider for Volksbanken,
Raiffeisenbanken and other cooperative banks, now offers VASCO’s DIGIPASS
882 with CRONTO® technology
(https://www.globenewswire.com/Tracker?d ... 8rwoURbxM=)
to secure e-banking and mobile banking.

Referred to as Sm@rt-TAN photo by DG VERLAG, VASCO’s patented visual
transaction signing solution CRONTO Technology is used in combination with the
technology and standards in place in the German banking industry (Deutsche
Kreditwirtschaft, DK). Together, the solution secures online banking for
Volksbanken and Raiffeisenbanken customers.

The device enables banks to effectively defend against sophisticated hacking
attacks by authenticating users and signing transactions. Banking customers
use the Sm@rt-TAN photo device with CRONTO by inserting their chip cards and
scanning the encrypted matrix of colored dots, similar to a bar code. The
graphical cryptogram is instantly decoded to confirm transaction details,
which ensures only customers can authorize online banking transactions on
their accounts.

Banks can also feel secure knowing that the authentication process using
CRONTO technology is PSD2 compliant for strong authentication – the data
captured ensures the confidentiality, integrity and authenticity of every
transaction and meets the regulation’s requirements for strong
authentication. The end-to-end protection of communication between users and
the bank, as well as the visual validation feature, provides users with a
quick and convenient way to check each transaction.

“Customer convenience is the most important factor for us as we want to make
it as easy as possible for the cooperative banks to do business with us,”
said DG VERLAG Member of the Board, Franz-J. Köllner. “Thanks to the added
ease of use and security of Sm@rt-TAN photo customer transactions can be
executed quickly, conveniently and securely.”

“When individuals join cooperative banks, they are placing their trust in
that organization,” said VASCO Chief Executive Officer, Scott Clements.
“CRONTO technology helps customers get a return on that trust by providing
security and an improved customer experience.”

About DG VERLAG
The Deutscher Genossenschafts-Verlag eG (DG VERLAG), Wiesbaden, is the
competence center for solutions, services and products of the cooperative
financial group Volksbanken Raiffeisenbanken, the goods and service
cooperatives as well as the cooperative institutions in Germany. With its
offerings, DG VERLAG supports the market success as well as the efficiency of
its members and customers. As the card competence center of the cooperative
financial group, it provides the Volksbanken and Raiffeisenbanken with the
products of the cooperative card family as well as devices to secure online
banking. http://www.dgverlag.de/
Bron:"BOLERO."
In port:AB Inbev,Arcelor,ASIT,Avantium, Deceun,Deutsche Bank,econocom,Euronav, Greenyard,OneSpan ,Weight Watchers, X-Fab,Wessanen,UCB,Petrobras (PBR-A).
Verk.TomTom,Nyrstar.

bien
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 365
Lid geworden op: 29 Apr 2013 17:38
waarderingen: 67
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor bien » 09 Nov 2017 09:13

ziet er al beter uit . veel nieuws de laatste tijd .in positieve zin . bank kopen de nieuwe technologie van vasco

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2657
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2809
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor vogelspotter » 20 Nov 2017 11:32

11:15
20-11-2017

Robeco lanceert fonds in fintech-aandelen


Vermogensbeheerder Robeco lanceert een aandelenfonds van beursgenoteerde bedrijven die profiteren van de toenemende digitalisering van de financiële sector.

Robeco Global FinTech Equities is beschikbaar voor zowal particulieren als grote beleggers.
Bron:"DE TYD."
In port:AB Inbev,Arcelor,ASIT,Avantium, Deceun,Deutsche Bank,econocom,Euronav, Greenyard,OneSpan ,Weight Watchers, X-Fab,Wessanen,UCB,Petrobras (PBR-A).
Verk.TomTom,Nyrstar.

sjos
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2078
Lid geworden op: 20 Jan 2012 11:51
waarderingen: 400
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor sjos » 21 Nov 2017 11:11

vogelspotter schreef:11:15
20-11-2017

Robeco lanceert fonds in fintech-aandelen


Vermogensbeheerder Robeco lanceert een aandelenfonds van beursgenoteerde bedrijven die profiteren van de toenemende digitalisering van de financiële sector.

Robeco Global FinTech Equities is beschikbaar voor zowal particulieren als grote beleggers.
Bron:"DE TYD."


Ik ben niet zo geinteresseerd in fondsen, maar zou hier toch graag weten bij dit fonds welke de grootste posities zijn (welke aandelen in concreto dus).
Buy and Hold blijft mijn strategie, tenzij een aandeel 20 percent gestegen is in een periode van enkele weken/maanden na aankoop.

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2657
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2809
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor vogelspotter » 21 Nov 2017 16:45

LETHBRIDGE, Alta. (PRWEB) November 21, 2017

thirdstream, Canada’s leading onboarding software provider has aligned technologies with VASCO Data Security International, Inc., a global leader in digital solutions including identity, security and business productivity. This partnership will integrate VASCO’s eSignLive™ electronic signature solution into cumulus, thirdstream’s onboarding platform.

thirdstream currently offers the only end-to-end onboarding solution in Canada to a growing number of credit unions, trust companies, banks and wealth management firms across the country. cumulus is fully-integrated, configurable and incorporates both retail and commercial onboarding applications for both online and in-branch processing. The eSignLive solution will make it possible for thirdstream clients to complete the final user-facing step of the transaction seamlessly from any device and at any time of day.

This key integration with VASCO’s eSignLive is another way in which thirdstream’s cumulus helps its clients meets the increasingly high digital expectations of Canadian consumers. Other benefits to the software development company’s clients as a result of this partnership include:

reduced costs associated with document handling and paper management
increased efficiencies for business process workflows
further reduction in data entry or human errors in processing
enhanced compliance to satisfy regulatory, documentation, workflow and process requirements
reduced administrative burden and customer follow-up
elimination of missing signatures or incomplete documents


Christian Clapton, CEO of thirdstream says, “The partnership with VASCO and the integration of eSignLive makes it possible for us to offer our clients increased efficiencies that can further boost their customer engagement and profitability. Adding VASCO’s established and proven e-signature technology to cumulus is a tremendous benefit to our platform and our clients.”

“Financial services organizations are clamouring for the ability to onboard customers digitally and together, thirdstream and VASCO are delivering that capability,” said VASCO CEO, Scott Clements. “eSignLive by VASCO brings added value to this integration with its patented visual audit trail to help ensure legal and regulatory compliance while ensuring trusted transactions.”

“At thirdstream, we are setting the standard for client onboarding in the credit union and banking industry in North America. Our focus is to democratize the client onboarding experience and deliver solutions that resonate based on value,” add Feras Nasser, VP Sales and Marketing at thirdstream. “We are humbled to serve our clients in the financial services market and are excited to deliver e-signatures as part of our account opening solution.”

About VASCO:

VASCO is a global leader in delivering trust and business productivity solutions to the digital market. VASCO develops next generation technologies that enable more than 10,000 customers in 100 countries in financial, enterprise, government, healthcare and other segments to achieve their digital agenda, deliver an enhanced customer experience and meet regulatory requirements. More than half of the top 100 global banks rely on VASCO solutions to protect their online, mobile, and ATM channels. VASCO’s solutions combine to form a powerful trust platform that empowers businesses by incorporating identity, fraud prevention, electronic and transaction signing, mobile application protection and risk analysis. Learn more about VASCO at VASCO.com and on Twitter, LinkedIn and Facebook.

About cumulus by thirdstream:

cumulus has gained significant momentum among Canadian FIs seeking an end-to-end, lower cost solution that can be deployed quickly and support both immediate and long-term onboarding goals. Regarded by many as the most innovative origination platform in the industry, cumulus brings together in-branch and online account opening with the assurance of 100% compliance. Not only is it fully integrated with core banking, it also aligns front and back office operations, streamlines sales and administrative processes and delivers an outstanding, consistent experience across all of its branches and online channels.

About thirdstream:

thirdstream, headquartered in Lethbridge, Alberta, is Canada’s leading provider of in-branch and online consumer and business onboarding solutions. Serving clients in every regulatory jurisdiction from Quebec to British Columbia, thirdstream’s onboarding experience solutions serve 29 FIs across Canada, representing more than $325 billion in assets. thirdstream is continually evolving its product line, allowing clients to pay a modest monthly fee for an onboarding solution that offers continual and seamlessly delivered improvements. To learn more, visit http://www.thirdstream.ca.

For further information, please contact:

Platform information: Keith Ginter, keith(at)thirdstream(dot)ca
Media information: Feras Nasser, feras(at)thirdstream(dot)ca
VASCO information: Sarah Hanel, sarah.hanel(at)vasco(dot)com

Twitter: @thethirdstream Facebook: /thethirdstream LinkedIn: /company/thirdstream
In port:AB Inbev,Arcelor,ASIT,Avantium, Deceun,Deutsche Bank,econocom,Euronav, Greenyard,OneSpan ,Weight Watchers, X-Fab,Wessanen,UCB,Petrobras (PBR-A).
Verk.TomTom,Nyrstar.

bien
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 365
Lid geworden op: 29 Apr 2013 17:38
waarderingen: 67
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor bien » 21 Nov 2017 17:52

Aantal Prijs Tot. waarde hunt is het moe blijkbaar . verkoopt al zijn aandelen
17/11/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 10.000 13,050 USD 130.500 USD
16/11/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 10.000 13,220 USD 132.200 USD
15/11/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 10.000 12,960 USD 129.600 USD
14/11/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 10.950 12,960 USD 141.912 USD
02/11/17 HUNT T KENDALL Gift 1.000 0,000 USD 0 USD
17/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 15.969 11,960 USD 190.989 USD
16/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 5.024 12,280 USD 61.695 USD
13/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 11.499 12,360 USD 142.128 USD
12/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 12.000 12,450 USD 149.400 USD
11/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 7.308 12,540 USD 91.642 USD
10/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 27.900 12,560 USD 350.424 USD
28/09/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 5.809 11,530 USD 66.978 USD
27/09/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 2.861 11,500 USD 32.902 USD
26/09/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 2.890 11,320 USD 32.715 USD
25/09/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen

sjos
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2078
Lid geworden op: 20 Jan 2012 11:51
waarderingen: 400
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor sjos » 23 Nov 2017 10:52

bien schreef:Aantal Prijs Tot. waarde hunt is het moe blijkbaar . verkoopt al zijn aandelen
17/11/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 10.000 13,050 USD 130.500 USD
16/11/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 10.000 13,220 USD 132.200 USD
15/11/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 10.000 12,960 USD 129.600 USD
14/11/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 10.950 12,960 USD 141.912 USD
02/11/17 HUNT T KENDALL Gift 1.000 0,000 USD 0 USD
17/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 15.969 11,960 USD 190.989 USD
16/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 5.024 12,280 USD 61.695 USD
13/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 11.499 12,360 USD 142.128 USD
12/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 12.000 12,450 USD 149.400 USD
11/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 7.308 12,540 USD 91.642 USD
10/10/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 27.900 12,560 USD 350.424 USD
28/09/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 5.809 11,530 USD 66.978 USD
27/09/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 2.861 11,500 USD 32.902 USD
26/09/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen 2.890 11,320 USD 32.715 USD
25/09/17 HUNT T KENDALL Verk. aandelen


Maar die man heeft ook zijn leeftijd. Misschien versast hij de verkoopopbrengsten naar het paradijs voor zijn erfgenamen.
Buy and Hold blijft mijn strategie, tenzij een aandeel 20 percent gestegen is in een periode van enkele weken/maanden na aankoop.

bien
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 365
Lid geworden op: 29 Apr 2013 17:38
waarderingen: 67
Contact:

Re: VASCO

Berichtdoor bien » 23 Nov 2017 16:58

Largest Bank in Cyprus Integrates VASCO’s DIGIPASS vandaag weeral een bank erbij
vogelspotter liked last!