Photonike capital

Beleggen, aandelen kopen in België, informatie, koersen en analyses

bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7327
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1682

Re: Photonike capital

Bericht door bertje »

De assets cijfers en winst zouden ook door het dak gaan (pg 16)bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7327
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1682

Re: Photonike capital

Bericht door bertje »

Nog wat bijgekocht.

Dividend 0.30 - 0.50 volgende jaren makelijk haalbaar.
manu47 liked last!

Benjamin Buffett
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 161
Lid geworden op: 13 aug 2015 10:38
waarderingen: 184

Re: Photonike capital

Bericht door Benjamin Buffett »

Ik ga ook nog een beetje bijkopen, want dit ziet er heel beloftevol uit.
Mijn verwachtingen omtrent het Business Plan waren laaggespannen, maar het is beter uitgewerkt dan verwacht.
Er wordt sterke groei verwacht. Ik verwacht dat Photonike Capital in de toekomst meer in de picture gaat komen van de analisten...zeker als het business plan waarheid zou worden.
Ik verwacht ook dat er een naamswijziging op termijn zal komen zodat ook qua naam komaf gemaakt wordt met het verleden.

https://live.euronext.com/en/product/eq ... se-4314060

* Photonike Capital Sa heeft besloten de verzekeringsgarantiesector in Europa te betreden om diverse redenen, waaronder:
- het is een markt met een waarde van 2,5 miljard euro die bestemd is om te groeien;
- Dankzij haar kapitaal (in kwantiteit en kwaliteit) kan Photonike Capital Sa toegang krijgen tot dit type markt via een licentie als herverzekeraar, waardoor zij zich in Europa kan profileren als een in dit soort risico's gespecialiseerd subject;
- het is een sector met een hoge marge; Het gemiddelde herverzekeringspercentage van dit type risico is het hoogste van alle risicotypes en kan oplopen tot meer dan 75% met een mediaan van 45%; evenzo behoren de mediane kosten van de gecombineerde ratio voor borgtochten in Europa tot de laagste van de andere verzekeringsrisico's
- het is een sector met een sterke toetredingsdrempel;
- het is een sector met belangrijke groeivooruitzichten in sommige landen, zoals Frankrijk en Italië (die tot de top 3 van de EU-verzekeringsmarkten behoren) en andere landen die kleiner zijn maar met een sterke trend van BBP-groei;
- het is een sector met ruime marges voor de toepassing van technologie (o.m. blockchain) en met een sterke klantenbinding

* Het plan van Photonike Capital Sa is om uit te groeien tot een herverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in de sector "borgtochten en garanties", die op Europees niveau actief is. Het is de bedoeling het eigen kapitaal van de onderneming aan te wenden om een vergunning van de Belgische autoriteiten te verkrijgen en een markt te betreden die ongeveer 2,5 miljard euro waard is en nog zal groeien. Dit herverzekeringsstatuut maakt het mogelijk om op Europees niveau te werken en maakt het ook mogelijk om, binnen de grenzen van de Solvency II-regelgeving opereren als een beleggingsholding, aangezien de bedrijfsactiva dan opnieuw moeten worden geïnvesteerd.

Photonike Capital is echter niet van plan deze sector te betreden om te concurreren, maar om een reeks belangrijke innovaties te brengen, zowel op product- als op procesniveau. Naast het dekken van de gebruikelijke zekerheidsrisico's die voornamelijk voortvloeien uit de sector van de overheidsopdrachten (Bid and Performance Bonds), is de onderneming voornemens de markt een zeer innoverend product aan te bieden dat momenteel in Europa door geen enkele verzekeringsmaatschappij: Financiële-garantieverzekering.

* Financial Guarantee Insurance: de financiële-garantieverzekering biedt beleggers in schuldpapier een gegarandeerde betaling van rente en hoofdsom in het geval dat de emittent van de gegarandeerde ("gewrapte") schuld niet in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De sector is ontstaan in de Verenigde Staten, waar hij grotendeels is gevestigd, maar zijn invloed is internationaal, niet het minst omdat effecten die door financiële garanten worden gedekt, door diverse internationaal actieve instellingen worden uitgegeven en in portefeuilles over de hele wereld worden aangehouden. Van oudsher bieden obligatieverzekeraars garanties voor betalingen op gemeentelijke obligaties, waarbij wanbetalingen zeer beperkt waren. Eind jaren negentig zijn zij steeds meer betrokken geraakt als garantieverstrekkers voor elementen van diverse gestructureerde financiële producten, zoals kredietverbetering van hypotheekleningen en dergelijke. Dit was een onderdeel van de economische crisis van 2007, gevolgd door het in gebreke blijven van enkele historische grote banken in de VS. Vandaag is de financiële garantieverzekering in de VS terug tot het juiste gebruik om institutionele effecten over de hele wereld te dekken.

Geen enkele herverzekerings- of verzekeringsmaatschappij in de EU was en is nog steeds actief in deze sector.

* SME Bond Insurance: Photonike Capital wil zich als herverzekeraar specialiseren in producten bestemd voor emittenten (en hun adviseurs: originators, arrangers, enz.) van kleine en middelgrote minibonds, zodat verzekeringsmaatschappijen zich kunnen herverzekeren en het verzekeringscontract voor elke afzonderlijke emissie.

* Photonike Capital is voornemens een herverzekeringsspeler te worden in de sector Niet-Leven voor de branches 14, 15, 16 en 17 door risico's voor borgtochten, financiële verliezen, juridische en kredietrisico's op zich te nemen. Voorts is de onderneming van plan de sector Leven sector te betreden, beperkt tot de branches III (Unit Linked-producten) en V (Capital Redemption-producten), omdat deze synergetisch zijn met de activiteiten van de sector Niet-Leven.

* Herverzekeraarslicentie National Bank van België: een van de eisen van de autoriteit is de certificering van ten minste twee jaarrekeningen. Het belangrijkste deel van de activa van de vennootschap bestaat uit beleggingen in Staatsobligaties ontvangen bij wijze van kapitaalverhoging in 2016, waarvoor de waardering in de jaarrekening werd uitgevoerd rekening houdend met de IAS-IFRS 13-normen (reële marktwaarde), op basis van de EIOPA-vereisten voor verzekeraars in duidelijk contrast met de GAAP-regelgeving van België, die in plaats daarvan een historische evaluatie vereisen: deze schijnbare discrepantie is in feite te wijten aan de noodzaak om de financiële staten aan de NBB te presenteren in overeenstemming met de geldende verzekeringsreglementering en het werd ruimschoots vermeld in de toelichting bij de financiële rekeningen en in het verslag van de Commissaris. Bij de opmaak van de begroting 2020, waarvan de statutaire goedkeuring wordt verwacht in mei, zullen verdere juridische aanpassingen worden aangebracht aan de bedrijfswaarden, die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de externe Commissaris en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Wat de vereiste bekwaamheden van de bestuurders betreft, waren en zijn sommige leden van de Raad reeds bestuurders van buitenlandse verzekeringsmaatschappijen geweest; voorts zijn reeds enkele externe verzekeringsmanagers (voormalige CEO's van Levens- en Niet Levensverzekeringsmaatschappijen) door de onderneming aangeworven. Deze zullen ook fundamentele steun verlenen bij de interne organisatie van de onderneming die door de NBB zal worden geëvalueerd voor het verlenen van de vergunning.

De volledige vergunningsprocedure bij wet voorziet in een nazicht van ten minste 90 dagen vanaf het moment van indiening van de licentieaanvraag. Dit hangt uiteraard sterk af van de kwaliteit van de ingediende documentatie: het management verwacht de aanvraag onmiddellijk na de goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekeningen van 2020 in te dienen en heeft in de tussentijd reeds contact opgenomen met de betrokken bureaus en met een juridisch adviseur voor de volledige reeks documenten. Er wordt benadrukt dat een van de fundamentele vereisten voor de toekenning van de vergunning een opportune wijziging zal zijn van de statuten van de vennootschap, die echter "sub judice" kan worden uitgesteld tot de voorafgaande toestemming van de NBB. In dit geval voorziet de wijziging in de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

* Wat Solvency II betreft, wenst Photonike niet onder een SCR (Solvency Capital Requirement Ratio) van 180% te gaan en ten minste 50% van de te verkopen risico's vanaf het 2e jaar toe te wijzen. Dit impliceert dat de Bruto Verdiende Premies (de verwachte omzet van de onderneming) volgens de regels kan worden geraamd op een marge tussen 1,5 en 2,2 maal het beschikbare vrije bedrijfskapitaal (reële marktwaarde), hetgeen de inzamelingsdoelstelling blijft die Photonike heeft gesteld.

* Investeringen die "ongoing" zijn om te evolueren naar een herverzekeraar: kosten voor de aanvraag van de licentie (180 KEUR; grotendeels reeds gespendeerd) en ruim 14 MEUR andere kosten (compliance, verkoop- en distributieteam, technologie, blockchain platsforms, External AI partners,...)

* Rating Photonike Capital wordt bevestigd: Aangezien de S&Poors rating van België momenteel AA is, wordt verwacht dat wanneer Photonike volledig operationeel is de aan de onderneming toegekende betrouwbaarheidsrating ten minste gelijk zijn aan AA, met een belangrijke commerciële impact in landen waar de betrouwbaarheid zeer groot is (Italië, Frankrijk, Spanje, enz.).

* Toekomstig productportfolio Photonike:

Class A) Private to Public Risks (tenders for costructions, concessions, management, etc.)
- Bid bonds
- Performance Bonds
- Financial Losses
Class B) Private to Private Risks
- Sureties and Advance Payment Bonds
- Mantainance Bonds
- Performance Bonds
- Parametric Performance Bonds
- Legal Expenses
- Financial Losses (Parametriche, Indennitarie incluso Meteo, escluso Catastrofali)
Class C) SME Bond Insurance (only listed bonds)
- Inside View (pre-bankruptcy or post-bankruptcy coverage)
- Outside View (pre-bankruptcy or post-bankruptcy coverage)
- Securitisation of SME Loans
- Mutual Wrap
- Contingent Capital Options
Class D) Credit Guarantee
- SBLC confirmations
- Derivative contracts (swap, forward, underlynes etc.) if related to SME Bond Insurance

* Investeringen in life insurance

Photonike Capital Sa heeft in 2020 indirect geïnvesteerd in de in Luxemburg gevestigde verzekeringsholding Nucleus Holding II SCPA, eigenaar van de twee verzekeringsmaatschappijen Nucleus Life AG in Liechtenstein en Tricap Assurance Ltd in Cayman. De investering in het kapitaal bedroeg 10 miljoen euro voor een deelneming van 24% in de holding, met enkele nevenrechten op de verkoop van levensverzekeringen. Beide ondernemingen zijn erkend en actief in klasse III voor het beheer van Unit Linked polissen. In totaal hebben de maatschappijen een beheerd vermogen van ongeveer € 1 miljard en hebben zij een ontwikkelingsplan in Europa voor zowel klasse III- als klasse V-producten voor het beheer van kapitaalverzekeringen. De karakteristieke markt voor deze producten in Europa groeit sterk, nog versterkt door de recente Covid-pandemie. Het doel van Photonike Capital Sa is aanwezig te zijn in een competentiecentrum voor het gekwalificeerde en professionele beheer van activa, naast de synergieën die voortvloeien uit het beheer van de activa die afkomstig zijn uit de sector Niet-leven. Bovendien, niet in het minst, de waarderingsmethodologieën van de Technische Bepalingen opgelegd door Solvency II in voor Unit Linked Policies (onderliggende afdekbare verplichtingen) van toepassing zijn op het Niet-Levenbedrijf wanneer de risico's van financiële aard zijn, zoals die welke Photonike Capital voornemens is te beheren: dit maakt een belangrijke synergie in termen van know-how en middelen. Het uiteindelijke doel van het management van de holding is een notering op de Beurs van Luxemburg, een vooruitzicht dat dat ook een belangrijke toekomstige herwaardering van de investering mogelijk zal maken. Momenteel is de kapitaalverhoging in afwachting van de definitieve goedkeuring van het controleorgaan van Liechtenstein, dat bevoegd is voor Nucleus Life AG en dat van de controlerende holding een kapitaalinjectie van 6 miljoen uit de kapitaalverhoging waarop Photonike Capital heeft ingeschreven.

* Enkele kerncijfers Business Plan 2021-2025

- Eigen vermogen zou in deze periode toenemen van 104,9 MEUR naar 120MEUR;
- Gross Premiums Earned zouden in 2021 reeds 84,9 MEUR bedragen en stijgen tot 180,4 MEUR in 2025;
- Operationele winst (excl. dividenden) reeds vanaf 2021. Deze zou stijgen van 0,88MEUR in 2021 naar 12,5 MEUR in 2025;
- Dividenden uit Nucleus Holding II zouden stijgen van 0,2 MEUR in 2021 naar 2 MEUR tegen 2025;
- In 2021 wordt reeds een nettowinst verwacht van 0,9MEUR. De nettowinst zou stapsgewijs stijgen richting 7,6 MEUR in 2025
- Tegen 2025 wordt een ROI verwacht van 6,22%

bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7327
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1682

Re: Photonike capital

Bericht door bertje »

Degene die verkochten zullen ook spijt hebben dat ze geen uurtje gewacht hebben.

Komen ook met hun persberichten wanneer ze zin hebben.

Gebruikersavatar
manu47
Premiummember
Premiummember
Berichten: 182
Lid geworden op: 11 apr 2013 13:35
waarderingen: 70

Re: Photonike capital

Bericht door manu47 »

Klinkt veelbelovend maar het moet nog waargemaakt worden natuurlijk. Ze gaan inzetten op innovaties maar dat lijkt me als nieuwe speler toch ook niet evident om het te commercialiseren, vergunning is er ook nog niet. Hou in ieder geval mijn andere helft aandelen nog aan.
Value (80%): C50, IWDA, CP9, CJ1, Mytilineos, EVS, Moury Constr, CK Asset, NN, NBB, Ageas, Econocom, Smartphoto, Orange Bel, iA Financial, Qiwi, Alpha Pro
Speculatief (20%): , Ontex, NEL, Innate, Kiadis, Biocartis, KKO, Exmar, Acacia, Transgene, Pharming, Celyad, SPCE, Sorrento, IBA, Photonike

bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7327
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1682

Re: Photonike capital

Bericht door bertje »

Vermoed toch wel dat we de volgende dagen mooie stijging zullen krijgen.

Kon enkel via de giro bijkopen en door hun stomme interest regel stond er maar 2500 meer.

bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7327
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1682

Re: Photonike capital

Bericht door bertje »

https://www.boursorama.com/bourse/forum/1rPMLPHO/

Blijkbaar zouden ze werken met blockchain
http://onsbavel.nl/marktonderzoek/37686 ... -tot-2025/


Spijtig als ze zo'n groot plan bekend maken dat ze geen persconferentie geven.

Gebruikersavatar
manu47
Premiummember
Premiummember
Berichten: 182
Lid geworden op: 11 apr 2013 13:35
waarderingen: 70

Re: Photonike capital

Bericht door manu47 »

De lage liquiditeit zou hier wel eens in het voordeel kunnen spelen. Voorlopig wordt alles tot 3,30 opgekocht in het 10-laags boekje.
Value (80%): C50, IWDA, CP9, CJ1, Mytilineos, EVS, Moury Constr, CK Asset, NN, NBB, Ageas, Econocom, Smartphoto, Orange Bel, iA Financial, Qiwi, Alpha Pro
Speculatief (20%): , Ontex, NEL, Innate, Kiadis, Biocartis, KKO, Exmar, Acacia, Transgene, Pharming, Celyad, SPCE, Sorrento, IBA, Photonike

bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7327
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1682

Re: Photonike capital

Bericht door bertje »

manu47 schreef:
19 mar 2021 10:31
De lage liquiditeit zou hier wel eens in het voordeel kunnen spelen. Voorlopig wordt alles tot 3,30 opgekocht in het 10-laags boekje.
Momenteel zelfs al 3.38

Hier hebben we dan het nadeel van de fixing.
Eerste fixing tot 2.98 en deze namiddag tot 3.26.

Meer en meer mensen vragen wel om de overstap te maken naar de continue markt.
https://www.boursorama.com/bourse/forum ... 457673580/
manu47 liked last!

bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7327
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1682

Re: Photonike capital

Bericht door bertje »

Toch vreemd dat ze iedere fixing gebruiken, je zal zien om 15.00 verschijnen er terug enkele mkt kooporders en zal het grote order op 2.98 verdwijnen.Plaats reactie