Jensen Group

Beleggen in aandelen beurs Brussel, BEL20, lokale fondsen, etc.
Gebruikersavatar
De Wereld
Premiummember
Premiummember
Berichten: 7186
Lid geworden op: 14 Dec 2012 16:08
waarderingen: 1537
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor De Wereld » 05 Mar 2015 10:20

Beurs bij het ontbijt:

Jensen presenteerde zoals verwacht sterke groeicijfers voor 2015. EBITDA steeg met 17,6% en de EBIT-marge steeg van 6,8%
naar 8,2%. De groep tekende ook een mooie stijging van het orderboek op.

KBC Securities verhoogt het koersdoel van Jensen van 20 naar 22 euro.
Beheerder liked last!


Word gratis lid op Beursig.com

Discussieer met duizenden andere beleggers en
profiteer van minder advertenties, abonneren op
favoriete onderwerpen en toegang tot de chatbox.

Registreer u binnen enkele tellen
Gebruikersavatar
jens_dev
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7476
Lid geworden op: 17 Dec 2012 15:13
waarderingen: 3339
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor jens_dev » 05 Mar 2015 10:27

Daarnet een kloof van 5% tussen bied en laat. Werk met limieten.
Never waste a good crisis

Karl
Premiummember
Premiummember
Berichten: 2278
Lid geworden op: 07 Dec 2014 14:52
waarderingen: 584
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Karl » 27 Mar 2015 10:38

Geregelementeerde informatie
Transparantiekennisgeving
17 maart, 2015

Persbericht
Kennisgeving overeenkomstig de wet van 2 mei 2007

Overeenkomstig art. 29 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten wiens aandelen verhandeld worden op de
gereglementeerde markt, heeft JENSEN-GROUP volgende kennisgeving
ontvangen:

Een kennisgeving van Petercam SA. Hieruit blijkt dat deze partij 395.859
aandelen van JENSEN-GROUP nv aanhoudt in vergelijking met 693.344
aandelen zoals bleek uit de vorige kennisgeving van 27 september 2008.
Bij gevolg daalt het aandeelhouderschap van Petercam SA onder de 5%
drempel to 4,9%.
Nyrstar Engie Euronav KBC Galapagos Acacia ABN Amro

Tomasz007
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 99
Lid geworden op: 02 Apr 2012 18:03
waarderingen: 3
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Tomasz007 » 22 Apr 2015 17:50

Wanneer komt het dividend?

Gebruikersavatar
jens_dev
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7476
Lid geworden op: 17 Dec 2012 15:13
waarderingen: 3339
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor jens_dev » 22 Apr 2015 18:48

Ex-div 27/5
Never waste a good crisis

Gebruikersavatar
De Wereld
Premiummember
Premiummember
Berichten: 7186
Lid geworden op: 14 Dec 2012 16:08
waarderingen: 1537
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor De Wereld » 19 Mei 2015 13:21

Beurs bij de lunch:

http://data.kbcsecurities.be/40/40/203/131118.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 70
Lid geworden op: 31 Okt 2013 09:48
waarderingen: 32
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Erik1040 » 19 Mei 2015 13:49

Bolero spreekt niet van Jensen Group hun inkoop programma van hun aandelen ;) jammer

Gebruikersavatar
jens_dev
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7476
Lid geworden op: 17 Dec 2012 15:13
waarderingen: 3339
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor jens_dev » 19 Mei 2015 14:58

Goh ja, wat valt daarover te zeggen? Er mag nog ingekocht worden, maar in de praktijk gebeurt dit al een tijd niet meer sinds de koers boven de €14 is geklommen. Laatste inkoop dateert van oktober 2014. Nettokaspositie blijft stijgen doordat ze hun winst grotendeels oppotten. Zelfs met het uitzonderlijk dividend dit jaar blijven ze slechts 25% van de winst uitkeren. Zonder het uitzonderlijk dividend maximum 15%... Delisting slechts een kwestie van tijd me dunkt. Extra order rond €19.
Never waste a good crisis

Swift
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 109
Lid geworden op: 15 Jan 2015 10:56
waarderingen: 62
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Swift » 19 Mei 2015 21:34

Jen​sen ziet Eu​ro​pes​e vraag naar was​sys​te​men hers​tell​en


Jen​sen­Group, de prod​uc​ent van ind​us​triële was​syst​e​men, ziet de Eu​ro​pe​se markt dui​de​lijk ver​be​te​ren. ‘We zien heel wat her​stel in Eu​ro​pa’, zei CEO Jesper Munch Jens​en op de al​ge​me​ne verg​ad​e​ring in Sint­De​nijs­West​rem. Het aan​tal bes​tuur​ders werd er weer van 5 op 6 geb​racht.
‘De laat​ste 6 à 12 maan​den zien we meer in​ves​te​rin​gen in Eur​o​pa, voora​l in de zui​de​lijk​e hem​is​feer. Al​leen een land als Grie​ken​land blijft ‘prett​y dead’, maar dat was al​tijd maar een klein​e markt', ver​tel​de topm​an Jen​sen. Over het al​ge​meen noemd​e hij de markt​ont​wik​ke​ling erg po​si​tief voor zijn be​drijf, met lich​te re​gi​o​na​le ver​schil​len. ‘Ame​ri​ka groeit, Eu​rop​a staat weer op de spo​ren en de groei​lan​den groei​en nog, maar trag​er dan voor​heen’, vatte hij de toes​tand samen. Over Oost-Eu​ro​pa zei de top​man dat die markt mo​men​teel erg zwak is. ‘Ge​luk​kig stond​en we nooit zeer sterk in Rusl​and.’
Op de alg​e​me​ne ver​ga​der​ing waren er dit jaar iets meer (klei​ne) aand​eel​hou​ders dan and​er​e jaren. Dat heeft on​ge​twij​feld te maken met de mooie pres-​ ta​tie die het aan​deel sinds begin 2014 en voor​al sinds de pub​li​ca​tie van de jaarr​e​sult​at​en neer​zet​ten. En​kel​e aand​eel​houd​ers had​den vra​gen over de im​pact van wis​sel​koers​ver​schill​en. In zijn kwar​taalup​da​te maak​te Jens​en-Group maan​dag imm​ers meld​ing van een omzet die een derde hoger uit​kwam dan in het eer​ste kwar​taal van 2014. Van de stij​ging met 34,2 pro​cent was ech​ter een groot deel te dan​ken aan de gun​sti​ge im​pact van wiss​el-​ koers​en, voora​l dan van de ver​zwak​king van de euro. Een bij​ko​men​de verk​lar​ing voor de forse om​zet​stij​ging is dat het eer​ste kwar​taal van vorig jaar vrij zwak was.
De ho​ge​re omzet in het eer​ste kwar​taal gaat ech​ter niet ge​paard met ho​ge​re mar​ges, wat Jen​sen­Group in zijn persb​e​richt toe​schreef aan de ind​ek​- king van vreem​de munt​en. Voor​zitt​er Raf De​cal​uwé legde uit dat wann​eer het bed​rijf een cont​ract te​kent, het dir​ect de op dat ogenb​lik geld​en​de wiss​el​- koers​en vast​legt. ‘Als we een con​tract krij​gen, dek​ken we ons in’, vulde Jen​sen aan. Die ma​nier van werk​en biedt ze​ker​heid, maar die ze​ker​heid heeft
ook zijn prijs. Zoals nu, in het eer​ste kwar​taal, wan​neer de om​zet​stij​ging zich niet ver​taalt in een na​ve​nant​e winsts​tijg​ing. Jen​sen-Group on​der​vindt trou​wens een dub​bel na​deel omdat ook de vaste kos​ten van fa​brie​ken die bui​ten de eu​ro​zo​ne lig​gen, door de lage euro hoger uit​vall​en. Jen​sen-Group heeft fab​rie​ken in Duitsl​and, Den​e​mar​ken, Zwed​en, de Ver​e​nig​de Sta​ten en China, maar die laat​ste pro​du​ceert na​ge​noeg ex​clu​sief voor de Chi​ne​se markt.
De raad van be​stuur van Jen​sen-Group telde het af​ge​lo​pen jaar slechts vijf leden. Daard​oor bleef het to​tal​e be​drag aan be​stuur​ders​ver​goe​din​gen net onder 200.000 euro, waar een maxi​mum van 350.000 euro is toe​ge​la​ten. Hoe dan ook is vijf be​stuur​ders er ei​genl​ijk één te wein​ig. Daar heeft het be​- drijf nu een mouw aan ge​past door twee nieu​we be​stuur​ders te be​noe​men, ter​wijl er één is ver​trok​ken. Die laats​te is Hans Werd​e​lin (78), die de maxi-​ mum​ter​mijn van 12 jaar als ona​f​han​kel​ijk​e be​stuur​der heeft be​reikt. Voor​zitt​er Dec​al​uwé be​dankt​e hem uitv​oe​rig voor de ‘enor​me bijd​rag​e’ die hij heeft gel​e​verd aan Jen​sen-Group. Wer​del​in had erv​a​ring ‘aan beide kant​en’: hij stond aan het hoofd van een prod​uc​tieb​ed​rijf van was​mac​hin​es, maar leid​de ook Be​rend​sen, een grote Eu​ro​pe​se was​se​rij​groep.

Nieuwk​om​ers in de raad van be​stuur zijn Inge Buyse en Jobst Wag​ner, die all​eb​ei ind​us​triële erv​ar​ing hebb​en. Buyse staat aan het hoofd van de di​- vi​sie Alu​tu​bes van Sapa, het vroe​ge​re Remi Clae​ys Alu​mi​ni​um, en is de eer​ste vrouw in de raad. Wag​ner is pre​sid​ent van Rehau, een be​drijf dat pro​duc​- ten in po​ly​meer ver​vaar​digt en onder meer bum​pers le​vert aan grote au​toc​ons​truc​teurs.
Op de al​ge​me​ne ver​ga​de​ring wer​den alle agen​da​pun​ten pro​bleem​loos goed​ge​keurd. Dat was ook het geval voor het di​vid​end van 0,40 euro per aan​­ deel over het boek​jaar 2014. Een su​per​di​vid​end naar de nor​men van Jen​sen-Group, die nor​maal een vast be​drag van 0,25 euro be​taalt. Omdat 2014 een re​cord​jaar was, kre​gen de aand​eel​hou​ders een ex​traatje.
Bron: Tijd

Swift
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 109
Lid geworden op: 15 Jan 2015 10:56
waarderingen: 62
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Swift » 19 Mei 2015 21:35

@jens dev

Vind je 19 een redelijke prijs voor jensen? Ik vind persoonlijk alles onder de 20 een koopje