Jensen Group

Beleggen in aandelen beurs Brussel, BEL 20, lokale fondsen, etc.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
De Wereld
Premiummember
Premiummember
Berichten: 7181
Lid geworden op: 14 Dec 2012 16:08
waarderingen: 1521
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor De Wereld » 05 Mar 2015 10:20

Beurs bij het ontbijt:

Jensen presenteerde zoals verwacht sterke groeicijfers voor 2015. EBITDA steeg met 17,6% en de EBIT-marge steeg van 6,8%
naar 8,2%. De groep tekende ook een mooie stijging van het orderboek op.

KBC Securities verhoogt het koersdoel van Jensen van 20 naar 22 euro.
Beheerder liked last!Gebruikersavatar
jens_dev
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7114
Lid geworden op: 17 Dec 2012 15:13
waarderingen: 3103
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor jens_dev » 05 Mar 2015 10:27

Daarnet een kloof van 5% tussen bied en laat. Werk met limieten.
Never waste a good crisis

Karl
Premiummember
Premiummember
Berichten: 2240
Lid geworden op: 07 Dec 2014 14:52
waarderingen: 571
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Karl » 27 Mar 2015 10:38

Geregelementeerde informatie
Transparantiekennisgeving
17 maart, 2015

Persbericht
Kennisgeving overeenkomstig de wet van 2 mei 2007

Overeenkomstig art. 29 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten wiens aandelen verhandeld worden op de
gereglementeerde markt, heeft JENSEN-GROUP volgende kennisgeving
ontvangen:

Een kennisgeving van Petercam SA. Hieruit blijkt dat deze partij 395.859
aandelen van JENSEN-GROUP nv aanhoudt in vergelijking met 693.344
aandelen zoals bleek uit de vorige kennisgeving van 27 september 2008.
Bij gevolg daalt het aandeelhouderschap van Petercam SA onder de 5%
drempel to 4,9%.
Nyrstar Engie Euronav KBC Galapagos Acacia ABN Amro

Tomasz007
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 99
Lid geworden op: 02 Apr 2012 18:03
waarderingen: 3
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Tomasz007 » 22 Apr 2015 17:50

Wanneer komt het dividend?

Gebruikersavatar
jens_dev
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7114
Lid geworden op: 17 Dec 2012 15:13
waarderingen: 3103
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor jens_dev » 22 Apr 2015 18:48

Ex-div 27/5
Never waste a good crisis

Gebruikersavatar
De Wereld
Premiummember
Premiummember
Berichten: 7181
Lid geworden op: 14 Dec 2012 16:08
waarderingen: 1521
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor De Wereld » 19 Mei 2015 13:21

Beurs bij de lunch:

http://data.kbcsecurities.be/40/40/203/131118.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 70
Lid geworden op: 31 Okt 2013 09:48
waarderingen: 32
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Erik1040 » 19 Mei 2015 13:49

Bolero spreekt niet van Jensen Group hun inkoop programma van hun aandelen ;) jammer

Gebruikersavatar
jens_dev
Forum elite
Forum elite
Berichten: 7114
Lid geworden op: 17 Dec 2012 15:13
waarderingen: 3103
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor jens_dev » 19 Mei 2015 14:58

Goh ja, wat valt daarover te zeggen? Er mag nog ingekocht worden, maar in de praktijk gebeurt dit al een tijd niet meer sinds de koers boven de €14 is geklommen. Laatste inkoop dateert van oktober 2014. Nettokaspositie blijft stijgen doordat ze hun winst grotendeels oppotten. Zelfs met het uitzonderlijk dividend dit jaar blijven ze slechts 25% van de winst uitkeren. Zonder het uitzonderlijk dividend maximum 15%... Delisting slechts een kwestie van tijd me dunkt. Extra order rond €19.
Never waste a good crisis

Swift
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 108
Lid geworden op: 15 Jan 2015 10:56
waarderingen: 62
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Swift » 19 Mei 2015 21:34

Jen​sen ziet Eu​ro​pes​e vraag naar was​sys​te​men hers​tell​en


Jen​sen­Group, de prod​uc​ent van ind​us​triële was​syst​e​men, ziet de Eu​ro​pe​se markt dui​de​lijk ver​be​te​ren. ‘We zien heel wat her​stel in Eu​ro​pa’, zei CEO Jesper Munch Jens​en op de al​ge​me​ne verg​ad​e​ring in Sint­De​nijs­West​rem. Het aan​tal bes​tuur​ders werd er weer van 5 op 6 geb​racht.
‘De laat​ste 6 à 12 maan​den zien we meer in​ves​te​rin​gen in Eur​o​pa, voora​l in de zui​de​lijk​e hem​is​feer. Al​leen een land als Grie​ken​land blijft ‘prett​y dead’, maar dat was al​tijd maar een klein​e markt', ver​tel​de topm​an Jen​sen. Over het al​ge​meen noemd​e hij de markt​ont​wik​ke​ling erg po​si​tief voor zijn be​drijf, met lich​te re​gi​o​na​le ver​schil​len. ‘Ame​ri​ka groeit, Eu​rop​a staat weer op de spo​ren en de groei​lan​den groei​en nog, maar trag​er dan voor​heen’, vatte hij de toes​tand samen. Over Oost-Eu​ro​pa zei de top​man dat die markt mo​men​teel erg zwak is. ‘Ge​luk​kig stond​en we nooit zeer sterk in Rusl​and.’
Op de alg​e​me​ne ver​ga​der​ing waren er dit jaar iets meer (klei​ne) aand​eel​hou​ders dan and​er​e jaren. Dat heeft on​ge​twij​feld te maken met de mooie pres-​ ta​tie die het aan​deel sinds begin 2014 en voor​al sinds de pub​li​ca​tie van de jaarr​e​sult​at​en neer​zet​ten. En​kel​e aand​eel​houd​ers had​den vra​gen over de im​pact van wis​sel​koers​ver​schill​en. In zijn kwar​taalup​da​te maak​te Jens​en-Group maan​dag imm​ers meld​ing van een omzet die een derde hoger uit​kwam dan in het eer​ste kwar​taal van 2014. Van de stij​ging met 34,2 pro​cent was ech​ter een groot deel te dan​ken aan de gun​sti​ge im​pact van wiss​el-​ koers​en, voora​l dan van de ver​zwak​king van de euro. Een bij​ko​men​de verk​lar​ing voor de forse om​zet​stij​ging is dat het eer​ste kwar​taal van vorig jaar vrij zwak was.
De ho​ge​re omzet in het eer​ste kwar​taal gaat ech​ter niet ge​paard met ho​ge​re mar​ges, wat Jen​sen­Group in zijn persb​e​richt toe​schreef aan de ind​ek​- king van vreem​de munt​en. Voor​zitt​er Raf De​cal​uwé legde uit dat wann​eer het bed​rijf een cont​ract te​kent, het dir​ect de op dat ogenb​lik geld​en​de wiss​el​- koers​en vast​legt. ‘Als we een con​tract krij​gen, dek​ken we ons in’, vulde Jen​sen aan. Die ma​nier van werk​en biedt ze​ker​heid, maar die ze​ker​heid heeft
ook zijn prijs. Zoals nu, in het eer​ste kwar​taal, wan​neer de om​zet​stij​ging zich niet ver​taalt in een na​ve​nant​e winsts​tijg​ing. Jen​sen-Group on​der​vindt trou​wens een dub​bel na​deel omdat ook de vaste kos​ten van fa​brie​ken die bui​ten de eu​ro​zo​ne lig​gen, door de lage euro hoger uit​vall​en. Jen​sen-Group heeft fab​rie​ken in Duitsl​and, Den​e​mar​ken, Zwed​en, de Ver​e​nig​de Sta​ten en China, maar die laat​ste pro​du​ceert na​ge​noeg ex​clu​sief voor de Chi​ne​se markt.
De raad van be​stuur van Jen​sen-Group telde het af​ge​lo​pen jaar slechts vijf leden. Daard​oor bleef het to​tal​e be​drag aan be​stuur​ders​ver​goe​din​gen net onder 200.000 euro, waar een maxi​mum van 350.000 euro is toe​ge​la​ten. Hoe dan ook is vijf be​stuur​ders er ei​genl​ijk één te wein​ig. Daar heeft het be​- drijf nu een mouw aan ge​past door twee nieu​we be​stuur​ders te be​noe​men, ter​wijl er één is ver​trok​ken. Die laats​te is Hans Werd​e​lin (78), die de maxi-​ mum​ter​mijn van 12 jaar als ona​f​han​kel​ijk​e be​stuur​der heeft be​reikt. Voor​zitt​er Dec​al​uwé be​dankt​e hem uitv​oe​rig voor de ‘enor​me bijd​rag​e’ die hij heeft gel​e​verd aan Jen​sen-Group. Wer​del​in had erv​a​ring ‘aan beide kant​en’: hij stond aan het hoofd van een prod​uc​tieb​ed​rijf van was​mac​hin​es, maar leid​de ook Be​rend​sen, een grote Eu​ro​pe​se was​se​rij​groep.

Nieuwk​om​ers in de raad van be​stuur zijn Inge Buyse en Jobst Wag​ner, die all​eb​ei ind​us​triële erv​ar​ing hebb​en. Buyse staat aan het hoofd van de di​- vi​sie Alu​tu​bes van Sapa, het vroe​ge​re Remi Clae​ys Alu​mi​ni​um, en is de eer​ste vrouw in de raad. Wag​ner is pre​sid​ent van Rehau, een be​drijf dat pro​duc​- ten in po​ly​meer ver​vaar​digt en onder meer bum​pers le​vert aan grote au​toc​ons​truc​teurs.
Op de al​ge​me​ne ver​ga​de​ring wer​den alle agen​da​pun​ten pro​bleem​loos goed​ge​keurd. Dat was ook het geval voor het di​vid​end van 0,40 euro per aan​­ deel over het boek​jaar 2014. Een su​per​di​vid​end naar de nor​men van Jen​sen-Group, die nor​maal een vast be​drag van 0,25 euro be​taalt. Omdat 2014 een re​cord​jaar was, kre​gen de aand​eel​hou​ders een ex​traatje.
Bron: Tijd

Swift
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 108
Lid geworden op: 15 Jan 2015 10:56
waarderingen: 62
Contact:

Re: Jensen Group

Berichtdoor Swift » 19 Mei 2015 21:35

@jens dev

Vind je 19 een redelijke prijs voor jensen? Ik vind persoonlijk alles onder de 20 een koopje