AMG

Beleggen en aandelen kopen in Nederland, beursberichten, informatie delen, beurskoersen analyseren + AMX, ASCX, Lokaal

Brecht
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 327
Lid geworden op: 05 sep 2016 08:24
waarderingen: 64
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door Brecht » 30 jul 2019 21:10

JoachimDM schreef:
Beheerder schreef:Het lijkt erop dat het ergste achter de rug is voor het aandeel AMG en er lijkt ook een poging te zijn om de trend te keren. De diagonale lange termijn weerstand (dalende toppenlijn) is nipt doorbroken en de komende weken kan duidelijk worden of de trend is gekeerd. Natuurlijk kan (macro-)economisch nieuws de koers sterk beïnvloeden maar daar kan een technische analyse geen rekening mee houden.

Technische analyse AMG 19 juli 2019 (weekgrafiek).png
Het zag er even positiever uit, maar het gaat nu weer de verkeerde kant uit. We zitten terug in de oorspronkelijke trendlijn en moeten hopen dat we niet terug de steun op 22,02€ gaan opzoeken. Ik vrees voor slechte resultaten en de reactie op de resultaten. Je zou verwachten dat er al veel slecht nieuws in de koers zit, maar bij slechte resultaten verwacht ik toch dat we terug gaan richting 22€. Dan is de vraag wat er daarna zal gebeuren, gaan de shorters afbouwen omdat ze denken dat dan ongeveer het dieptepunt bereikt is voor AMG of gaan ze toch speculeren op een verdere daling van de grondstoffenprijzen of een recessie. Of krijgen we toch een positieve verrassing bij de resultaten? Wat denken jullie?
Waarom verwacht je slechte resultaten? Of op wat baseer jij je?powered by Surfing Waves

JoachimDM
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 132
Lid geworden op: 25 feb 2016 12:08
waarderingen: 87
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door JoachimDM » 31 jul 2019 12:49

Ik baseer mij vooral op de laatste resultaten in Q1 die opeens veel minder waren dan de vorige resultaten en de bijkomende daling van de critical materials. In Q4 haalde AMG nog een EBITDA van $62.8m, in het eerste kwartaal van dit jaar kwamen ze uit op $50.4m EBITDA, een daling van 20%. Voor dit kwartaal verwacht ik nog eens daling van de EBITDA van 25% en kom ik uit rond de $38m. Anderzijds is het EBITDA doel voor 2019 reeds verlaagd naar $150m en verwacht ik wel dat we dit gaan halen. Stel dat we dit halen noteren we aan de huidige koers aan een EV/EBITDA van 5,4. Bij een EBITDA van $200m is de EV/EBITDA 4.

Vandaag om 18u CEST zullen we al meer weten, hopelijk komt er toch een positieve verrassing uit de bus :)

JoachimDM
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 132
Lid geworden op: 25 feb 2016 12:08
waarderingen: 87
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door JoachimDM » 31 jul 2019 12:53

Volgend artikel werd nog niet gepost:

FOLLOW-UP
11 juni 2019
K 3
De mo­ge­lij­ke af­split­sing van AMG Tech­no­lo­gies zou AMG wel meer cy­clisch maken (sterk af­han­ke­lijk van va­na­di­um). Niet­te­min blijft het goed­ko­pe aan­deel koop­waar­dig.

AMG on­der­zoekt een mo­ge­lij­ke apar­te beurs­no­te­ring van AMG Tech­no­lo­gies. Deze di­vi­sie werd op 1 ja­nu­a­ri gecreëerd door de af­de­lin­gen AMG En­gi­nee­ring en AMG Ti­ta­ni­um Al­loys and Coa­tings samen te voe­gen. Deze groep, die voor­al le­vert aan de lucht­vaart­sec­tor, is mo­men­teel goed voor circa 40% van de to­ta­le EBIT­DA van AMG. Door de af­split­sing zou de lage waar­de­ring van AMG beter tot ui­ting komen. Het aan­deel no­teert tegen een EV/EBIT­DA van 5,6.


ANALYSE
19 april 2019
K 3
AMG no­teert 45% onder het re­cord­ni­veau van vorig jaar. De koers ver­re­kent veel ne­ga­tief nieuws (cor­rec­tie va­na­di­um­prijs, la­ge­re li­thi­um­prij­zen). Het in­koop­plan werkt koers­on­der­steu­nend. For­mu­leert AMG op 1 mei po­si­tie­ve doel­stel­lin­gen, dan mag ge­zien de grote short­po­si­tie een ster­ke koers­op­le­ving ver­wacht wor­den. AMG is koop­waar­dig, maar houd re­ke­ning met het hoger dan ge­mid­del­de ri­si­co. Be­perk de po­si­ties!


AMG, vol­uit Ad­van­ced Me­tal­lur­gi­cal Group, slaag­de er in 2018 al in om de doel­stel­lin­gen voor 2020 te be­rei­ken, met name een be­drijfs­cash­flow (EBIT­DA) van meer dan 200 mln. USD. Ook dit jaar moet de EBIT­DA op­nieuw de kaap van 200 mln. USD over­schrij­den. Op 1 mei komt het be­drijf met een tra­ding up­da­te over het eer­ste kwar­taal en zal het ook met nieu­we doel­stel­lin­gen voor de ko­men­de jaren uit­pak­ken. De goede gang van zaken staat in schril con­trast met de beurs­koers die fors cor­ri­geer­de.

AMG pro­fi­teer­de voor­al van de vraag naar va­na­di­um, dat ge­bruikt wordt voor de staal­pro­duc­tie. Va­na­di­um zal de ko­men­de jaren be­lang­rijk blij­ven voor de auto- en de lucht­vaart­in­du­strie. AMG kende een ide­a­le mix van re­cord­pro­duc­tie en aan­trek­ken­de prij­zen, zodat de markt zich vra­gen stelt bij de houd­baar­heid van dat prijs­ni­veau. In de eer­ste maan­den cor­ri­geer­den de prij­zen al­vast. Maar op mid­del­lan­ge ter­mijn re­kent het be­drijf op on­ver­min­derd ste­vi­ge prij­zen we­gens het be­perk­te aan­bod.


De groot­ste groei komt van ener­gie-op­slag (bat­te­rij­en). AMG breidt de ca­pa­ci­teit in li­thi­um fors uit (o.m. pro­ject in Bra­zi­lië), waar­door het be­lang van va­na­di­um in de groeps­re­sul­ta­ten (40% vorig jaar) min­der groot zal wor­den. De prij­zen van li­thi­um staan even­wel onder druk door de vrees voor een over­aan­bod. Dat zorg­de voor een de-ra­ting van de li­thi­um-aan­de­len, wat ook ne­ga­tief af­straal­de op de beurs­koers van AMG. AMG ver­wacht even­wel dat de li­thi­um­prij­zen in 2020 op­nieuw zul­len stij­gen. De vraag van­uit de au­to-in­du­strie (bat­te­rij­en voor elek­tri­sche wa­gens) is so­li­de en het aan­bod is min­der zeker (ver­tra­ging in pro­jec­ten).

De en­gi­nee­ring­af­de­ling (o.m. re­sis­ten­tie hoge tem­pe­ra­tu­ren), die circa 20% van AMG's omzet ver­te­gen­woor­digt, pres­teert goed. Het or­der­boek steeg met 17%. AMG le­vert hier in be­lang­rij­ke mate toe aan de lucht­vaart­sec­tor (mo­to­ren). Ook hier een ver­kla­ring voor de hui­di­ge koers­zwak­te: AMG le­vert toe voor de LE­AP-mo­to­ren (7% van de omzet) die o.a. voor de ge­plaag­de Boei­ng 737 MAX (pro­duc­tie­rit­me ver­laagd) ge­bruikt wor­den.

AMG speelt zelf in op de lage beurs­koers en kon­dig­de begin april een in­koop­pro­gram­ma aan van eigen aan­de­len voor een be­drag van 100 mln. EUR. Af­ge­zet te­gen­over een beurs­waar­de van ca. 922 mln. EUR geen klein be­drag. Bo­ven­dien is het de be­doe­ling de in­koop al voor 9 ok­to­ber af te ron­den. Ook na deze in­koop blijft de ba­lans ge­zond. Eind vorig jaar be­schik­te het im­mers over een klei­ne net­to­kas­po­si­tie. Op­mer­ke­lijk wel is dat AMG na Fugro het meest ge­shor­te aan­deel op Eu­ronext Am­ster­dam is: voor liefst 14,3% van het uit­staan­de ka­pi­taal.

Bron: https://www.beurswijzer.com/aandeel/244 ... 1564569767
Wimpie85 liked last!

JoachimDM
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 132
Lid geworden op: 25 feb 2016 12:08
waarderingen: 87
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door JoachimDM » 31 jul 2019 18:11

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Reports Second Quarter 2019 Results and Updates Full Year 2019 Guidance

Financial Highlights

Revenue decreased by 8% to $303.6 million in the second quarter 2019 from $329.3 million in the second quarter 2018
EBITDA(2) was $23.8 million in the second quarter 2019, a 53% decrease over the same period in 2018
Annualized return on capital employed was 19.0% in the second quarter 2019, as compared to 30.6% in the second quarter 2018
AMG has returned $81 million to shareholders in 2019 through its share repurchase program and dividend payments
AMG declares an interim dividend of €0.20 per ordinary share, unchanged from the interim dividend in the prior year
Amsterdam, 31 July 2019 (Regulated Information) --- AMG Advanced Metallurgical Group N.V. (“AMG”, EURONEXT AMSTERDAM: “AMG”) reported second quarter 2019 revenue of $303.6 million, an 8% decrease from $329.3 million in the second quarter 2018. EBITDA for the second quarter 2019 was $23.8 million, a 53% decrease from $50.7 million in the second quarter 2018, largely due to lower vanadium prices versus the second quarter of last year. EBIT decreased 68% to $13.7 million in the second quarter 2019 from $42.8 million in the second quarter 2018.

Revenue was relatively stable with an 8% drop in the second quarter 2019. The 53% decrease in EBITDA to $23.8 million was largely due to the Critical Materials segment, which achieved an EBITDA of $12.4 million in the second quarter 2019. That drop is almost entirely explained by prices of ferrovanadium, as well as chrome metal prices and additional ramp-up costs of the lithium concentrate plant. Actual production in June averaged 85% of capacity for the month.

AMG Technologies achieved an EBITDA of $11.4 million, a 20% decrease from the second quarter of 2018, due to lower profitability in Titanium Alloys and Coatings and timing effects in the Engineering business.

Second quarter net income, adjusted for the non-cash impairments, was $6.0 million. The 2019 interim dividend of €0.20 per ordinary share is unchanged from the interim dividend of €0.20 per ordinary share in the prior year.

Dr. Heinz Schimmelbusch, Chairman of the Management Board and CEO, said, “We obviously had a disappointing quarter. Profitability was negatively impacted by deteriorating market prices as current spot prices across all of AMG’s portfolio are significantly below the prices which we experienced in the first quarter of 2019.

The second quarter of 2019 was particularly impacted by an unusual market price development in vanadium over the past several quarters. Market prices climbed consistently from the beginning of 2018 into the first quarter of 2019 and then plunged in a very short period beginning late in the first quarter of 2019 until present. We have seen spikes and crashes in the vanadium market before, however, this pattern is unique in the history of the metal. Traditionally, vanadium prices follow a consistent pattern - a short spike followed by a swift decline. This parallel pattern has a minimal effect on our inventory position as we build only a limited volume of high-priced inventory in the short spike period. In contrast, the sustained period of price acceleration in 2018 and into 2019 resulted in the buildup of a significant volume of high-priced vanadium inventory. This unusual pattern resulted in a substantial impact to our profitability as our inventory position experienced cost adjustments due to the sudden and severe decline in market price which eliminate the profitability on sales for the entire working capital cycle.

Despite the decline in price, if you exclude the transitional implications of the higher cost inventory on profitability, AMG’s vanadium business is robust and very profitable at the current market price. Additionally, we believe that the profitability associated with catalyst recycling will benefit dramatically over the next several years from the various macro trends impacting the industry.”
Wimpie85 liked last!

JoachimDM
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 132
Lid geworden op: 25 feb 2016 12:08
waarderingen: 87
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door JoachimDM » 31 jul 2019 18:18

Wat een dramatisch resultaat. $23,8m EBITDA, was ik maar juist met mijn $38m... Zo slecht had ik ze niet verwacht. Daarbij wordt de EBITDA verwachting van 2019 bijgesteld naar $120m ipv $150m en zelfs eerder 200$. Die steun op 22 zal waarschijnlijk morgen al getest en gebroken worden.

Gebruikersavatar
Msb12i
Premiummember
Premiummember
Berichten: 662
Lid geworden op: 20 jul 2018 13:44
Locatie: Hulshout
waarderingen: 252
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door Msb12i » 31 jul 2019 18:26

JoachimDM schreef:Wat een dramatisch resultaat. $23,8m EBITDA, was ik maar juist met mijn $38m... Zo slecht had ik ze niet verwacht. Daarbij wordt de EBITDA verwachting van 2019 bijgesteld naar $120m ipv $150m en zelfs eerder 200$. Die steun op 22 zal waarschijnlijk morgen al getest en gebroken worden.

Vrees het ook... Meest geshort aandeel...

Een winstwaarschuwing was hier op zen plaats lijkt me... Zal morgen alleszins pijn doen.

Hoewel gisteren ING een waarschuwing uitbracht maar zelf met wat terughoudendheid nog te optimistisch:

(ABM FN-Dow Jones) De consensus voor de cijfers van AMG over het tweede kwartaal van dit jaar en heel 2019 is te optimistisch. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING dinsdag in aanloop naar de kwartaalcijfers op woensdag.

ING mikt voor het tweede kwartaal op een REBITDA van 28,7 miljoen dollar, waar de consensus mikt op 33,9 miljoen dollar. ING is vooral wat terughoudender over de divisie Critical Materials. Volgens DeMeester houdt de consensus te weinig rekening met de recente prijszwakte voor metalen als tantaal en ferrovanadium. ING zag de prijzen voor tantaal tijdens het kwartaal met maar liefst veertig procent dalen.

Ook voor heel 2019 is ING terughoudender dan de consensus.

ING handhaafde desalniettemin het koopadvies op AMG, maar voorziet op korte termijn koerszwakte gezien de huidige winstvolatiliteit. De analist is evenwel van mening dat de tegenwind op prijsvlak slechts tijdelijk is en dat de waardering van AMG aantrekkelijk blijft. Het koersdoel van ING blijft 37,00 euro.

Het aandeel AMG koerste dinsdagochtend 0,5 procent lager op 26,00 euro.
Het is moeilijk iemand te geloven, als je in zijn plaats zou liegen.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22565
Lid geworden op: 02 jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 10375
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door charel01 » 31 jul 2019 18:34

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Reports Second Quarter 2019 Results and Updates Full Year 2019 Guidance
https://amg-nv.com/feed-posts/amg-advan ... -guidance/
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Announces 2019 Interim Dividend
https://amg-nv.com/feed-posts/amg-advan ... -dividend/
Go with the flow.

Brecht
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 327
Lid geworden op: 05 sep 2016 08:24
waarderingen: 64
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door Brecht » 31 jul 2019 20:51

JoachimDM schreef:Wat een dramatisch resultaat. $23,8m EBITDA, was ik maar juist met mijn $38m... Zo slecht had ik ze niet verwacht. Daarbij wordt de EBITDA verwachting van 2019 bijgesteld naar $120m ipv $150m en zelfs eerder 200$. Die steun op 22 zal waarschijnlijk morgen al getest en gebroken worden.
Jammer, zal terug een grote duw krijgen.

Alleen blijven ze vasthouden aan hun vooruitzichten voor de volgende 5 jaar, dus komt het wel ooit goed. Stond aan 28 euro terug positief, had dan beter wat afgebouwd om eventueel dan morgen terug in te stappen en de gemiddelde aankoopkoers serieus te verlagen.

Gebruikersavatar
Investor
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 707
Lid geworden op: 15 feb 2014 12:43
waarderingen: 138
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door Investor » 31 jul 2019 21:56

Brecht schreef:
JoachimDM schreef:Wat een dramatisch resultaat. $23,8m EBITDA, was ik maar juist met mijn $38m... Zo slecht had ik ze niet verwacht. Daarbij wordt de EBITDA verwachting van 2019 bijgesteld naar $120m ipv $150m en zelfs eerder 200$. Die steun op 22 zal waarschijnlijk morgen al getest en gebroken worden.
Jammer, zal terug een grote duw krijgen.

Alleen blijven ze vasthouden aan hun vooruitzichten voor de volgende 5 jaar, dus komt het wel ooit goed. Stond aan 28 euro terug positief, had dan beter wat afgebouwd om eventueel dan morgen terug in te stappen en de gemiddelde aankoopkoers serieus te verlagen.
Hoe kan je als bedrijf een guidance van 5j handhaven als je op korte termijn telkens moet aanpassen en geen zicht hebt op de macro-economische omstandigheden? Blijft een cyclisch bedrijf en dus een terecht lagere multiple.
Msb12i liked last!
https://www.optiongenerator.com

Brecht
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 327
Lid geworden op: 05 sep 2016 08:24
waarderingen: 64
Contacteer:

Re: AMG

Bericht door Brecht » 01 aug 2019 06:35

Investor schreef:
Brecht schreef:
JoachimDM schreef:Wat een dramatisch resultaat. $23,8m EBITDA, was ik maar juist met mijn $38m... Zo slecht had ik ze niet verwacht. Daarbij wordt de EBITDA verwachting van 2019 bijgesteld naar $120m ipv $150m en zelfs eerder 200$. Die steun op 22 zal waarschijnlijk morgen al getest en gebroken worden.
Jammer, zal terug een grote duw krijgen.

Alleen blijven ze vasthouden aan hun vooruitzichten voor de volgende 5 jaar, dus komt het wel ooit goed. Stond aan 28 euro terug positief, had dan beter wat afgebouwd om eventueel dan morgen terug in te stappen en de gemiddelde aankoopkoers serieus te verlagen.
Hoe kan je als bedrijf een guidance van 5j handhaven als je op korte termijn telkens moet aanpassen en geen zicht hebt op de macro-economische omstandigheden? Blijft een cyclisch bedrijf en dus een terecht lagere multiple.
Klopt, al zijn huidige koersen wel ondergewaardeerd, vind ik.

Deelnemen aan het forum + meer functies?

Discussieer met duizenden beleggers, minder
advertenties, ideaal voor smartphone, betere
gebruikservaring en gratis abonneren op favoriete
onderwerpen. 
Registreer binnen enkele tellenPlaats reactie