Gemalto

Beleggen in aandelen beurs Amsterdam, AEX en AMX index, etc.
Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 21543
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 8556
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor charel01 » 30 Okt 2017 08:02

Morgan Stanley heeft maandag het koersdoel voor Gemalto verlaagd van 40,00 naar 38,00 euro, met een ongewijzigd Gelijkgewogen advies.
"Het ergste is waarschijnlijk achter de rug in de markt voor Amerikaanse chipkaarten, maar de negatieve trends in SIM-kaarten houden aan", zo menen de analisten van de Amerikaanse zakenbank.
Met een overgangsjaar in het verschiet en het wachten tot de belegggersdag in maart voor een officiële outlook, handhaafde Morgan Stanley het advies op Gelijkgewogen. De analisten mikken voor 2018 op een operationele winst van 317 miljoen euro, hetgeen binnen de bandbreedte van 293 miljoen tot 323 miljoen euro ligt die Gemalto voor 2017 hanteert.


HSBC heeft maandag het advies voor Gemalto verhoogd van Houden naar Kopen en handhaafde het koersdoel op 42,00 euro.
"Na vier winstwaarschuwingen rapporteerde Gemalto in het derde kwartaal omzetcijfers die in lijn met de verwachtingen waren", aldus de analisten van de Britse bank. Verder werd door de digitale beveiliger ook de winstverwachting voor 2017 herhaald.
De vraag is nu of we het keerpunt achter de rug hebben, aldus HSBC. De analisten denken dat Gemalto in 2018 weer zal terugkeren naar omzetgroei. Het bedrijf beschikt volgens de bank over "goede strategische posities" in alle segmenten waarin het opereert. Daarnaast is het in staat om groeikansen te benutten.
De huidige waardering van Gemalto oogt volgens HSBC "erg laag", terwijl zij het koersdoel van 42,00 euro nog als "voorzichtig" bestempelt.
wolfe liked last!
Go with the flow.


Decemberactie verloting 3 x Bol.com cadeaubon t.w.v. €25

Neem een gratis account op Beursig.com (klik hier)
Minder advertenties en meer functies

Voorwaarden:

- alleen geldig bij registratie in december 2018

- minimaal 10 inhoudelijke berichten in december 2018

- dubbelaccounts worden uitgesloten/verwijderd

- bekendmaking prijzen op 1 januari 2019


Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2384
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2362
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor vogelspotter » 30 Okt 2017 09:54

"Artikel is hier ook hier niet misplaatst in deze belofte sector voor geduldige beleggers."
In­no­va­tie in be­vei­li­ging creëert enor­me kan­senOnze be­hoef­te aan fy­sie­ke en vir­tu­e­le vei­lig­heid blijft groei­en en wordt al­maar com­plexer. Zo ont­staan enor­me kan­sen voor be­drij­ven die in­no­va­tie­ve be­vei­li­gings­op­los­sin­gen ont­wik­ke­len.In onze ge­glo­ba­li­seer­de en steeds meer ver­bon­den we­reld, was onze vei­lig­heid nooit be­lang­rij­ker. Zowel fy­siek als vir­tu­eel wor­den we be­dreigd - van epi­de­mieën en ter­ro­ris­me tot cy­ber­aan­val­len die re­ge­rin­gen en vi­ta­le in­fra­struc­tuur on­der­uit kun­nen halen.Vol­gens de In­ter­na­ti­o­na­le Or­ga­ni­sa­tie voor Mi­gra­tie ver­hui­zen elke week 3 mil­joen men­sen naar de ste­den. Dat zien we voor­al in China, waar on­ge­veer 250 mil­joen men­sen al van het plat­te­land naar de ste­den zijn ver­huisd. En de plan­nen voor een­zelf­de aan­tal ste­de­lij­ke mi­gra­ties in het ko­men­de de­cen­ni­um lig­gen al klaar.Dat leidt tot een gro­te­re en meer drin­gen­de vraag naar fy­sie­ke be­vei­li­gings­op­los­sin­gen zoals CCTV (red. Clo­sed-cir­cuit te­le­vi­si­on, een sys­teem dat bij ca­me­ra­toe­zicht ge­bruikt wordt) en toe­gangs­con­tro­le­sys­te­men die men­sen be­vei­li­gen in sterk be­volk­te ge­bie­den. De groei­voor­spel­lin­gen voor deze markt zijn hoog. Aan­bie­ders van in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen zoals elek­tro­mag­ne­ti­sche slo­ten of uit­ge­brei­de huis­be­vei­li­gings­sys­te­men kun­nen hun in­kom­sten zien groei­en met 10 pro­cent per jaar in de ko­men­de vijf jaar, vol­gens schat­tin­gen van Pic­tet Asset Ma­na­ge­ment.Groei­en­de vraag naar vei­lig­heids­dien­stenOok de sec­tor van de vei­lig­heids­dien­sten kent een stij­gen­de groei. Dien­sten die zich rich­ten op tes­ten en con­tro­les, be­wa­king en pro­fes­si­o­ne­le be­scher­ming, be­heer van ge­vaar­lijk afval en re­call­ma­na­ge­ment doen het steeds beter. In die ca­te­go­rie zit ook de be­vei­li­ging van de le­vens­mid­de­len­in­du­strie, een grote en groei­en­de markt die vol­gens Mar­ketsand­Mar­kets in 2020 zo'n 16 mil­jard dol­lar waard zal zijn. Wet­ge­ving legt meer en meer tes­ten, ana­ly­ses en in­spec­ties op, en dat doet de vraag naar in­no­va­tie in deze sec­tor groei­en.16 mld dol­larDe be­vei­li­ging van de le­vens­mid­de­len­in­du­strie zal vol­gens de prog­no­ses in 2020 zo'n 16 mil­jard dol­lar waard zijn.Er ont­staan meer en meer be­drij­ven die aan de stren­ge re­gel­ge­ving in voed­sel­vei­lig­heid kun­nen vol­doen, met steeds meer in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen als ge­volg. Met de be­staan­de tech­nie­ken kun­nen be­smet­tin­gen van­daag al veel snel­ler en ef­fi­ciënter ge­de­tec­teerd wor­den in de pro­duc­tie­ke­ten van le­vens­mid­de­len - en er komen als­maar nieu­we mo­ge­lijk­he­den bij. 118.000 cy­ber­aan­val­len per dagOok de vir­tu­e­le we­reld kent een groei­en­de be­hoef­te aan­be­vei­li­gings­op­los­sin­gen. De vraag stijgt als ge­volg van de toe­na­me van het aan­tal cy­ber­aan­val­len: mo­men­teel wor­den er da­ge­lijks tot 118.000 aan­val­len ont­dekt, naast de vele an­de­re die onder de radar blij­ven. De we­reld is steeds meer ver­bon­den en het ri­si­co op cy­ber­aan­val­len wordt gro­ter door het in­ter­net der din­gen (IoT) – de term die de mil­jar­den ap­pa­ra­ten be­noemt die op in­ter­net zijn aan­ge­slo­ten. De uit­brei­ding van de doe­len die aan­ge­val­len kun­nen wor­den maakt het aan­trek­ke­lij­ker voor de hac­kers en ver­groot de kans op dief­stal van data.De zo­ge­noem­de au­to­no­me wagen, die stil­aan wer­ke­lijk­heid wordt, valt even­eens in het do­mein van de IoT-tech­no­lo­gie. Ook deze nieu­we tech­no­lo­gie biedt meer ef­fi­ciëntie, maar leidt te­ge­lijk tot kwets­baar­he­den en dus meer kan­sen voor cri­mi­ne­le cy­ber-aan­val­len die de con­tro­le van die auto's over­ne­men.Ver­fijn­der en di­ver­ser Door de snel ver­an­de­ren­de aard van het land­schap van IT-be­vei­li­ging, wor­den de nieuw­ste pro­duc­ten ver­fijn­der en di­ver­ser. Ze wor­den ge­bruikt voor in­ter­net­be­vei­li­ging, be­vei­lig­de elek­tro­ni­sche be­ta­lin­gen, be­wa­kings- en toe­gangs­con­tro­le­sys­te­men of bi­o­me­trie. Cy­ber­se­cu­ri­ty­be­drij­ven bie­den al lan­ger op­los­sin­gen zoals en­cryp­tie en fire­walls. Nieu­we­re pro­duc­ten zor­gen onder meer voor het voor­ko­men van re­al­ti­me aan­val­len door net­werk­mo­ni­to­ring, zelfle­ren­de ma­chi­nes en kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie (AI).Om ge­lij­ke tred te hou­den met de aan­val­lers, ont­wik­kelt de cy­ber­se­cu­ri­ty­markt zich snel. Dat heeft ook op de fy­sie­ke we­reld een im­pact. In de do­mei­nen van onder meer bi­o­me­trie, be­wa­kings­sys­te­men en elek­tro­ni­sche be­ta­lin­gen zal nog meer voor­uit­stre­ven­de be­vei­li­gings­tech­no­lo­gie ont­wik­keld wor­den, die helpt bij de be­strij­ding van mis­daad en ter­ro­ris­me via groot­scha­li­ge da­ta­mi­ning. Deze tech­niek kan ano­ma­lieën de­tec­te­ren en in een vroeg sta­di­um waar­schu­wen voor mo­ge­lij­ke be­drei­gin­gen.Bron:"DE TYD."
alles kan beter liked last!
Arcelor,ASIT biotech,Avantium, Deceuninck,Deutsche Bank,econocom, Euronav,Greenyard, Nyrstar,OneSpan Inc,TomTom,Weight Watchers, X-Fab,Petrobras ADR.
Verkocht: Ahold Delhaize,UCB,SBM Offshore.

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3877
Lid geworden op: 01 Sep 2013 14:05
waarderingen: 923
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor Hunter » 30 Okt 2017 10:05

'Gemalto kan weer omhoog kijken'
Gepubliceerd op 30 okt 2017 om 07:56

AMSTERDAM (AFN) - Gemalto lijkt op weg naar een keerpunt. Dat vinden analisten van HSBC naar aanleiding van de cijfers van de digitaal beveiliger. Ze verhogen hun advies op het aandeel naar van hold naar buy met een koersdoel van 42 euro.

Dat herstel komt volgens de marktkenners voort uit een groei van de omzet die voor 2018 wordt verwacht. Gemalto is volgens de Britse bank in alle segmenten waar het actief is goed gepositioneerd en heeft mogelijkheden om groeikansen te benutten.
Het aandeel Gemalto sloot vrijdag op 34,81 euro.

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2384
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2362
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor vogelspotter » 01 Nov 2017 09:25

1-11-201709:18


Gemalto gaat voor 1,1 miljard aandelen inkopen

De digitale beveiliger Gemalto , lid van de Nederlandse AEX-index, gaat voor 1,1 miljard euro eigen aandelen inkopen. De beslissing volgt op de forse koersdaling van het bedrijf, dat problemen heeft in de VS. De inkoop werd al goedgekeurd door de algemene vergadering. Het gaat om maximaal 8,5 miljoen eigen aandelen..
Bron:"DE TYD."
wolfe liked last!
Arcelor,ASIT biotech,Avantium, Deceuninck,Deutsche Bank,econocom, Euronav,Greenyard, Nyrstar,OneSpan Inc,TomTom,Weight Watchers, X-Fab,Petrobras ADR.
Verkocht: Ahold Delhaize,UCB,SBM Offshore.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 21543
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 8556
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor charel01 » 07 Nov 2017 14:54

PERSBERICHT: Gemalto introduceert het eerste on demand-beveiligingsplatform om data altijd en overal te beschermen
SafeNet Data Protection On Demand is een SaaS-databeveiligingsoplossing
voor bedrijven en managed services dienstverleners om data overal te
beschermen

Amsterdam, 7 november 2017 - Gemalto http://www.gemalto.com ,
wereldleider in digitale beveiliging, introduceert SafeNet Data
Protection On Demand. Dit is een gecentraliseerd en op cloudgebaseerd
servicesplatform voor databeveiliging en -beheer. De kosten en
complexiteit van databescherming in uiteenlopende IT-infrastructuren en
hybride cloudomgevingen vormen een steeds grotere uitdaging voor
organisaties. Zij kunnen die nu te lijf gaan met het
Security-as-a-Service platform SafeNet Data Protection On Demand
https://safenet.gemalto.com/data-protection-on-demand/ . De oplossing
integreert gemakkelijk met bestaande IT-systemen, DevOps-tools en
clouddiensten en biedt zo bescherming daar waar data gegenereerd,
geraadpleegd of opgeslagen wordt. Met deze on demand service kunnen
bedrijven overal ter wereld op een ongekend eenvoudige wijze voldoen aan
wet- en regelgeving zoals de GDPR.

Robuuste en schaalbare beveiliging

SafeNet Data Protection On Demand maakt databeveiliging op het hoogste
niveau toegankelijk voor bedrijven, ongeacht de omvang. Organisaties
kunnen nu kostenefficiënter en sneller databeveiliging
implementeren om gevoelige informatie in elke omgeving te beveiligen,
zonder hardware en software aan te schaffen, te configureren of beheren
en met een eenvoudig 'pay-as-you-go'-tarief. Dit stelt hen in staat
beveiliging op een simpele manier te integreren met alle IT-systemen en
barrières tussen business en DevOps weg te nemen. Hierdoor wordt de
time to market verkort. Binnen nieuwe en bestaande markten kunnen
organisaties hun beveiligingsactiviteiten schalen om essentiële
data te beschermen en tevens om prioriteiten te stellen zoals big data,
blockchain, cloud computing, IoT en digitale betalingen.

SafeNet Data Protection On Demand biedt op dit moment onder andere de
volgende beveiligingsdiensten:


-- Hardware Security Module (HSM) On Demand biedt bescherming voor
transacties, identiteiten en toepassingen door cryptografische sleutels
te beveiligen en het leveren van diensten voor versleutelen, decoderen,
authenticatie en digitaal ondertekenen.

-- Key Broker On Demand maakt het mogelijk sleutels te beheren om een
eenvoudige en veilige controle te verschaffen tussen de gecontroleerde
bedrijfsbeveiliging en providers van SaaS- en clouddiensten, zoals
Salesforce.

-- Key Management On Demand biedt een centrale manier om encryptiesleutels
tijdens hun gehele levensduur te beheren en ondersteunt Key Management
Interoperability Protocol-diensten (KMIP). Daarnaast fungeert dit systeem
als 'sleutelmakelaar' voor organisaties die hun beveiligingsbeleid
uitbreiden naar multi-cloudomgevingen via 'Bring Your Own Key' (BYOK).

-- Encryption On Demand beschermt gevoelige data waar deze zich ook bevinden,
zoals in bestanden, mappen, databanken, opslagomgevingen en virtuele
machines.


Het uitgebreide partnernetwerk van Gemalto zorgt ervoor dat de
integratie van databeveiliging in multi-cloud toepassingen versneld
wordt. Het platform is ontworpen om te werken met zowel de meest
gebruikte IT-producten als technologiebedrijven zoals Amazon Web
Services, Dell EMC, Google, IBM, Microsoft, NetApp, Huawei, Oracle en
Salesforce. Bovendien kunnen klanten sneller modellen van een hogere
orde ontwikkelen en opbouwen, door middel van bedrijfseigen API's of die
van derden.

"SafeNet Data Protection On Demand vereenvoudigt databeveiliging door de
gebruikskosten te verlagen en implementatietijden te verkorten. Ook is
het beheren van meerdere oplossingen niet meer nodig", zegt Dirk
Geeraerts, identity en data protection expert bij Gemalto. "Het
cloud-neutrale model van het platform biedt ook snelheid en
flexibiliteit, want gebruikers kunnen de databeveiligingsdiensten naar
behoefte binnen enkele minuten inzetten met een gunstig
'pay-as-you-go'-tarief."

"Complexiteit is altijd al een pijnpunt voor organisaties geweest bij de
inzet van encryptie en sleutelmanagement. Deze uitdaging zal groter
worden door de groei van cloud computing en het IoT", zegt Garrett
Bekker, principal analyst bij 451 Research. "Door organisaties te
voorzien van één enkel stabiel platform dat toegankelijk is
via een online marktplaats, kunnen bedrijven van alle groottes
gebruikmaken van encryptie, sleutelmanagement en hardware
beveiligingsmodules met slechts één druk op de knop. Gemalto's
SafeNet Data Protection On Demand ondersteunt bedrijven met beperkte
middelen bij uitdagingen, zoals het groeiend tekort aan vakbekwaam
beveiligingspersoneel."

"Onze klanten vragen steeds vaker naar on
demand-databeveiligingsdiensten als encryptie en sleutelmanagement.
Gemalto geeft hier antwoord op met een hele reeks cloudoplossingen,
waardoor we snel op deze behoeften kunnen inspelen. We zien deze nieuwe
manier van het beheren van beveiliging als een doorbraak binnen de
branche. Bedrijven kunnen verder bouwen aan hun cloud strategie door
beveiligingsapplicaties toe te voegen, die speciaal ontwikkeld zijn voor
de cloud", zegt Frank Balow, senior manager bij NTT Security Duitsland,
het gespecialiseerde beveiligingsbedrijf van de NTT-Groep. "Daardoor
kunnen we sneller inspelen op de behoeften van onze klanten en hun
IT-pijnpunten verminderen - dat alles op een betaalbare manier, waardoor
ze kunnen schalen navenant hun groei."

Voor verdere informatie

Gemalto organiseert op 16 november om 11.00 uur EST (17.00 uur MET) het
webinar 'Security Heretic: What got us here won't get us there' over het
veranderende landschap van databeveiliging. Registeren kan via
https://www.brighttalk.com/webcast/2037/242233.
vogelspotter liked last!
Go with the flow.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 21543
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 8556
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor charel01 » 08 Nov 2017 11:20

UBS heeft woensdag het advies voor Gemalto verhoogd van Neutraal naar Kopen en stelde het koersdoel opwaarts bij van 47,00 naar 49,00 euro.

De markt onderschat volgens de analisten van de Zwitserse zakenbank enerzijds de groeikansen van Gemalto en anderzijds de ruimte die het heeft om kosten te besparen.

De groeimarkten van de digitale beveiliger bieden volgens UBS voldoende tegenwicht aan de krimp bij SIM- en betaalkaarten. Hierdoor kan Gemalto in 2018 weer autonome groei boeken, aldus de bank. Door kostenbesparingen kan daarnaast de marge de komende jaren omhoog. De samengestelde winstgroei voor de komende jaren schatten de marktvorsers in op meer dan 20 procent.

Ook waardeert de markt volgens UBS bepaalde onderdelen van Gemalto onterecht op nul.
alles kan beter liked last!
Go with the flow.

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2384
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2362
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor vogelspotter » 15 Nov 2017 16:12

Gemalto, Ahold en Shell favoriete aandelen experts

Door Belegger.nl op 14 nov 2017 om 15:30 | Views: 6.916

Gemalto, Ahold en Shell favoriete aandelen experts
Beursexperts beginnen na lange tijd weer wat optimistischer te worden, zo blijkt uit de maandelijkse enquête van Corné van Zeijl van Actiam onder beurskenners.

"De eerste winstcijfers lijken ook positief, maar er zitten ook genoeg teleurstellingen bij. De economische cijfers onderbouwen dit ook", licht Van Zeijl het optimisme toe.

"Wat ook voor opluchting zorgde is dat na de ECB-meeting de rente niet is gestegen, zoals sommige vreesden. Dat alles leidt tot een voorzichtig optimisme onder de experts. Dat is voor het eerst sinds januari dit jaar."


Gemalto favoriet

"Voor de komende maand gaan de beleggers ervan uit dat Gemalto de grote topper gaat worden. Na de enorme koersdalingen van dit jaar, is het wellicht tijd voor herstel, nu de kwartaalcijfers voor het eerst zonder winstwaarschuwing gepaard gingen", aldus Van Zeijl.

"Ahold blijft hoog bij de toppers staan net als Heineken. Maar met de olieprijs zo hoog is Shell ook een logische keuze. Bij de floppers kiezen de experts weer eens voor ArcelorMittal. ASML liet goede cijfers zien, maar is iets te hard opgelopen zo vinden de experts. KPN, Galapagos en Altice maken de floplijst af."
' Dit beloftevolle aandeel ga ik opnemen in mijn portefeuille, zie de grafiek eens waar dit aandeel vandaan komt.'
wolfe liked last!
Arcelor,ASIT biotech,Avantium, Deceuninck,Deutsche Bank,econocom, Euronav,Greenyard, Nyrstar,OneSpan Inc,TomTom,Weight Watchers, X-Fab,Petrobras ADR.
Verkocht: Ahold Delhaize,UCB,SBM Offshore.

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2384
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2362
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor vogelspotter » 20 Nov 2017 12:56

MARKTEN LIVE
11:15


Robeco lanceert fonds in fintech-aandelen


Vermogensbeheerder Robeco lanceert een aandelenfonds van beursgenoteerde bedrijven die profiteren van de toenemende digitalisering van de financiële sector. De aandelen in het fonds geeft Robeco niet vrij.

Robeco Global FinTech Equities is beschikbaar voor zowal particulieren als grote beleggers.
Bron:"DE TYD."
'Bij Robeco weten ze wat doen, daar ze haast elk jaar de titel krijgen van Nederlands beste vermogensbeheerder.'
Arcelor,ASIT biotech,Avantium, Deceuninck,Deutsche Bank,econocom, Euronav,Greenyard, Nyrstar,OneSpan Inc,TomTom,Weight Watchers, X-Fab,Petrobras ADR.
Verkocht: Ahold Delhaize,UCB,SBM Offshore.

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2384
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2362
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor vogelspotter » 21 Nov 2017 17:01

21-11-2017

Beursblik: dieptepunt Gemalto vermoedelijk achter de rug

UBS rekent op margestijging in komende jaren.

(ABM FN-Dow Jones) Gemalto heeft vermoedelijk het dieptepunt achter zich en moet nu zien dat het de marges weet op te krikken. Dit bleek dinsdag uit een analyse van UBS.

De groeisegmenten van Gemalto hebben duidelijk hogere marges en kunnen compenseren voor de krimp bij SIM en Payments, zo stelden de analisten van de Zwitserse bank. Hierdoor kan de totale marge in 2018 met 2 procentpunt omhoog en tussen 2017 en 2019 mikken de marktvorsers op een stijging van 4 procentpunt.

UBS denkt daarbij dat Gemalto 40 miljoen van de beoogde 50 miljoen euro aan besparingen voor einde van 2019 weet te realiseren.

UBS zette eerder deze maand een koopaanbeveling op Gemalto. Vooral de beleggersdag van de digitale beveiliger in maart volgend jaar geldt voor de bank als een potentiële koersaanjager. Daarbij merkten de analisten op dat tegen de huidige waardering beleggers de mobiele en betaalactiviteiten op nul waarderen.

Zonder risico is een belegging in Gemalto evenwel niet. De analisten waarschuwden dat de koers eventueel terug kan vallen naar 20 euro, maar dit gebeurt alleen als de omzet met 8 procent daalt en de maatregelen aan de kostenkant geen effect sorteren.

Dinsdagmiddag steeg het aandeel Gemalto met 2,8 procent naar 32,85 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 10:30 ET (15:30 GMT)
wolfe liked last!
Arcelor,ASIT biotech,Avantium, Deceuninck,Deutsche Bank,econocom, Euronav,Greenyard, Nyrstar,OneSpan Inc,TomTom,Weight Watchers, X-Fab,Petrobras ADR.
Verkocht: Ahold Delhaize,UCB,SBM Offshore.

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3877
Lid geworden op: 01 Sep 2013 14:05
waarderingen: 923
Contact:

Re: Gemalto

Berichtdoor Hunter » 30 Nov 2017 19:43

Gemalto schrapt banen in Frankrijk
Gepubliceerd op 30 nov 2017 om 17:16

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Gemalto schrapt 288 banen in Frankrijk. Kostenbesparingen die de digitaal beveiliger afgelopen anderhalf jaar elders al heeft doorgevoerd blijken ,,onvoldoende'' om het tij bij het bedrijf te keren. Daarom is deze ingreep nodig, zo heeft Gemalto aan Franse vakbonden laten weten.

Er komen onder meer banen te vervallen bij de onderdelen die zich bezig houden met SIM-kaarten en bankpassen. Ook verdwijnen er ondersteunende functies. Volgens Gemalto is de reorganisatie in lijn met het in april dit jaar ontvouwen transitieplan voor het bedrijf.
vogelspotter liked last!