Uw advertentie hier?


Charlie Munger quotes, leerzaam voor elk type belegger

Charlie Munger aandelen beleggen quotes

Charlie Munger is een Amerikaanse investeerder en zakenman. Warren Buffett en Charlie Munger zijn onafscheidelijk en Munger is de vice-voorzitter van Berkshire Hathaway. Sinds hun eerste ontmoeting in 1959 hebben Munger en Buffett een goede relatie die uitgroeide tot één van de meest succesvolle zakenrelaties ooit. Soms wordt het vergeten maar Charlie Munger heeft met zijn visie net zo goed aan de basis gestaan van het succes van Berkshire Hathaway als dat Warren Buffett had. Naast investeerder en zakenman is Munger ook een filantroop, hij schenkt een groot deel van zijn vermogen aan universiteiten. Zijn vermogen schat men op ongeveer 1,7 miljard dollar.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER
Quotes van Charlie Munger

To get what you want, you have to deserve what you want. The world is not yet a crazy enough place to reward a whole bunch of
undeserving people.

Om te krijgen wat je wilt, moet je verdienen wat je wilt. De wereld is nog niet zo gek genoeg om een ​​heleboel te geven aan mensen die het niet verdienen.

The big money is not in the buying and the selling, but in the waiting.

Het grote geld zit niet in het kopen en verkopen, maar in het wachten.

People calculate too much and think too little.

Mensen rekenen te veel en denken te weinig.

Spend each day trying to be a little wiser than you were when you woke up. Day by day, and at the end of the day-if you live long enough-like most people, you will get out of life what you deserve.

Probeer elke dag een beetje wijzer te zijn dan je was toen je wakker werd. Dag na dag, en aan het eind van de dag – als je lang genoeg leeft – zoals de meeste mensen, zul je uit het leven halen wat je verdient.

You need patience, discipline, and an agility to take losses and adversity without going crazy.

Je hebt geduld, discipline en behendigheid nodig om verliezen en tegenslagen op te vangen zonder gek te worden.

It’s not supposed to be easy. Anyone who finds it easy is stupid.

Het zou niet gemakkelijk moeten zijn. Iedereen die het gemakkelijk vindt, is dom.

There is no better teacher than history in determining the future… There are answers worth billions of dollars in a 30 dollar history book.

Er is geen betere leraar dan geschiedenis bij het bepalen van de toekomst … Er zijn antwoorden miljarden dollars waard in een 30 dollar geschiedenisboek.

You don’t have to be brilliant, only a little it wiser than the other guys, on average, for a long time.

Je hoeft niet briljant te zijn, alleen een beetje wijzer en gemiddeld vaker dan de andere jongens.

Knowing that you don’t know is more useful than being brilliant.

Weten dat je het niet weet, is nuttiger dan briljant te zijn.

I constantly see people rise in life who are not the smartest, sometimes not even the most diligent, but they are learning machines. They go to bed every night a little wiser than they were when they got up and boy does that help, particularly when you have a long run ahead of you. – Charlie Munger

Ik zie constant mensen in het leven opstaan ​​die niet de slimste, soms zelfs niet de meest ijverige zijn, maar het zijn leermachines. Ze gaan elke avond een beetje wijzer naar bed dan toen ze opstonden en dat helpt, vooral als je een lange tijd voor je hebt.

If you keep learning all the time you have a huge advantage.

Als je de hele tijd blijft leren, heb je een enorm voordeel.

A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.

Een geweldig bedrijf voor een redelijke prijs is veel beter dan een redelijk bedrijf voor een geweldige prijs.

Meer over de beurs en beleggen op het beursforum

DEEL MET VRIENDEN EN/OF FAMILIE


Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.